Az Úr szellemének szolgálata

Az Úr szellemének szolgálata

  II Kor 3-ból 6 Ő tett minket alkalmassá arra, hogy az Újszövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a szellemé: mert a betű öl, a szellem pedig éltet. 8 hogyne lenne még dicsőségesebb a szellem szolgálata? 17 Az Úr szellem, s ahol az Úr szelleme, ott a szabadság. 18 Mi pedig mindnyájan, miközben fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét, ugyanarra a képmásra változunk át dicsőségről dicsőségre az Úr szelleme által. 6 ὃς καὶ ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους καινῆς διαθήκης, οὐ γράμματος ἀλλὰ πνεύματος, τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτείνει, τὸ δὲ πνεῦμα ζωοποιεῖ. 8 πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡ διακονία τοῦ πνεύματος ἔσται

Share Button

Continue Reading

Mit tegyünk? Ef 4,1-6

  1 Kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, 2 teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. 3 Törekedvén, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a szellemi egységet. 4 Egy a Test és egy a szellem, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. 5 Egy az Úr, egy a hit, egy a bemerítés (beavatás). 6 Egy az Isten, mindenek Atyja,  mindennek fölött, minden által és mindenben. 1 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, 2 μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι

Share Button

Continue Reading

Az Isten fegyverzete

  10 Τοῦ λοιποῦ, ἐνδυναμοῦσθε ἐν κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. 10 Végezetül, erősödjetek meg az Úrban és az ő erejének hatalmában! 11 ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου· 11 Erősítsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy az ördög módszerességével szemben legyen erőtök megállni. 12 ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. 12 Mert nekünk nem a hús és vér ellen van a birkózás, hanem

Share Button

Continue Reading

Jézus kérdőre vonja a tanítványokat

Mk 8,18 Van szemetek, és nem láttok? Van fületek, és nem hallotok; és nem emlékeztek arra, 19 hogy amikor az öt kenyeret ötezernek megtörtem, hány tele kosár töredéket szedtetek össze? Azt mondták neki: „Tizenkettőt.” 20 „És amikor a hét kenyeret négyezernek, hány kosár maradékot szedtetek össze?” Azt mondták neki: „Hetet.” 21 Erre így szólt hozzájuk: „Mégsem értitek?” Ebben a fejezetben Jézus az őt követő embereket – kihangsúlyozva „szám szerint négyezren” – mindössze a tanítványoknál lévő hét kenyeret és néhány halat megáldva lakatta jól. A fölös darabokat aztán hét kosárba szedték össze, amennyi kenyér eredetileg volt. Majd egy rövid jelenetben a

Share Button

Continue Reading

A Talentumok

Mt 25,14-30 14 Ugyanis, amint egy ember elutazván hívta a saját rabszolgáit és átadta nekik vagyonát. 15 Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, mindegyiknek ereje szerint; és elment külföldre. Ekkor rögtön 16 elment az, aki öt talentumot kapott, befektette azokat, és szerzett másik ötöt. 17 Éppígy az is, aki kettőt kapott, szerzett másik kettőt. 18 Az viszont, aki egyet kapott, elment, a földbe ásva elrejtette ura pénzét. 19 Sok idő múltán megjött ezeknek a rabszolgáknak az ura és számadást tartott velük. 20 Előállt ekkor az, aki öt talentumot kapott, hozott másik öt talentumot, és

Share Button

Continue Reading

Az Út

“Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. S mily kevesen követtek engem… Miért kerülitek útjaimat, miért fordítjátok el tekinteteket az Igazságtól, s miért nem kell az Élet? Túl szűk az Út? Túl fájdalmas az Igazság? Nem eléggé cirkuszi az ígért Élet? Pedig ez az egyetlen valóság. Nincs több, csak ez.” (egy apokrif gondolat) Milyen messze van ma már a keresztény „hívő” Jézus tanításától. Már maga a név sem azt jelenti, amit egykor: Krisztus követője. Kereszténynek lenni sokszor olyan, mintha párttag lennék. Mintha különféle keresztény pártok lennének, akik valamiféle bizonytalan erkölcsi és jószolgálati csoportosulást alkotnának az emberek között. Már

Share Button

Continue Reading

Ami húsból született, az hús, és ami szellemből született, az szellem.

„Ami húsból született, az hús, és ami szellemből született, az szellem.” Jn 3,6: Ami húsból született, az hús, és ami szellemből született, az szellem. Jn 3,6: τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστιν, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος πνεῦμά ἐστιν. Örök érvényű igazság – kellene, hogy legyen. De elrejtették szemeink elől, azt állítva, hogy nem úgy van, ami úgy van. A húst nekünk testnek állítják, a szellemet pedig léleknek. János evangéliumában szerepel ez a mondat, amikor Nikodémosszal beszél Jézus. Az ember újjászületésének mikéntje a kérdés. Már Bemerítő János is a valódi, tehát a teljes embert átjáró megújulást hirdette a

Share Button

Continue Reading

A gazdag ember és a koldus Lázár

Lk 16, 19-31 19 Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾽ ἡμέραν λαμπρῶς. 19 „Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözködött napokon keresztül lakomázva. 20 πτωχὸς δέ τις ὀνόματι Λάζαρος ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ εἱλκωμένος 20 Volt egy Lázár nevű koldus, aki a kapuja elé volt vetve, tele fekélyekkel, 21 καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. 21 és kívánt volna jóllakni a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, hanem csak a kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit. 22 ἐγένετο δὲ

Share Button

Continue Reading

Megszívlelendő gondolatok a Didakhéból

A Didakhéból II 1. A tanítás második parancsa így szól: 2. Ne ölj, ne törj házasságot, gyermeket meg ne ronts, ne paráználkodj,ne lopj, ne varázsolj, ne keverj mérget, ne öld meg a gyermeket az anyaméhben, sem pedig a megszületett gyermeket ne pusztítsd el, ne kívánd azt, ami felebarátodé! 3. Ne esküdj, hamis tanúságot ne tégy, ne rágalmazz, ne emlékezzél a rosszra! 4. Sem kettős gondolkodású, se kettős nyelv ne legyél; a kettős nyelv ugyanis a halál csapdája. 5. Az Igéd ne legyen hazug, se üres,hanem tettekkel teljes! 6. Ne légy kapzsi, rabló, képmutató, se gőgös,se gonosz! Ne forralj gonosz tervet

Share Button

Continue Reading

1Kor 15,35-49

I. Kor 15,35-49 35 Azonban kérdi valaki: Hogy támadnak fel a halottak? Milyen testtel jönnek elő? 35 Ἀλλ᾽ ἐρεῖ τις, Πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί; ποίῳ δὲ σώματι ἔρχονται; 35 sed dicet aliquis quomodo resurgunt mortui quali autem corpore veniunt 36 Esztelen! Amit te elvetsz, az sem elevenedik meg, csak ha meghal. 36 ἄφρων, σὺ ὃ σπείρεις, οὐ ζῳοποιεῖται ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ 36 insipiens tu quod seminas non vivificatur nisi prius moriatur 37 Mikor elveted, nem a leendő testet veted el, hanem puszta magot vagy búzáét, vagy a többiek közül valamelyikét. 37 καὶ ὃ σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον σπείρεις

Share Button

Continue Reading