A Talentumok

A Talentumok

Mt 25,14-30 14 Ugyanis, amint egy ember elutazván hívta a saját rabszolgáit és átadta nekik vagyonát. 15 Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, mindegyiknek ereje szerint; és elment külföldre. Ekkor rögtön 16 elment az, aki öt talentumot kapott, befektette azokat, és szerzett másik ötöt. 17 Éppígy az is, aki kettőt kapott, szerzett másik kettőt. 18 Az viszont, aki egyet kapott, elment, a földbe ásva elrejtette ura pénzét. 19 Sok idő múltán megjött ezeknek a rabszolgáknak az ura és számadást tartott velük. 20 Előállt ekkor az, aki öt talentumot kapott, hozott másik öt talentumot, és

Share Button

Continue Reading

Az Út

“Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. S mily kevesen követtek engem… Miért kerülitek útjaimat, miért fordítjátok el tekinteteket az Igazságtól, s miért nem kell az Élet? Túl szűk az Út? Túl fájdalmas az Igazság? Nem eléggé cirkuszi az ígért Élet? Pedig ez az egyetlen valóság. Nincs több, csak ez.” (egy apokrif gondolat) Milyen messze van ma már a keresztény „hívő” Jézus tanításától. Már maga a név sem azt jelenti, amit egykor: Krisztus követője. Kereszténynek lenni sokszor olyan, mintha párttag lennék. Mintha különféle keresztény pártok lennének, akik valamiféle bizonytalan erkölcsi és jószolgálati csoportosulást alkotnának az emberek között. Már

Share Button

Continue Reading

Ami húsból született, az hús, és ami szellemből született, az szellem.

„Ami húsból született, az hús, és ami szellemből született, az szellem.” Jn 3,6: Ami húsból született, az hús, és ami szellemből született, az szellem. Jn 3,6: τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστιν, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος πνεῦμά ἐστιν. Örök érvényű igazság – kellene, hogy legyen. De elrejtették szemeink elől, azt állítva, hogy nem úgy van, ami úgy van. A húst nekünk testnek állítják, a szellemet pedig léleknek. János evangéliumában szerepel ez a mondat, amikor Nikodémosszal beszél Jézus. Az ember újjászületésének mikéntje a kérdés. Már Bemerítő János is a valódi, tehát a teljes embert átjáró megújulást hirdette a

Share Button

Continue Reading

A gazdag ember és a koldus Lázár

Lk 16, 19-31 19 Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾽ ἡμέραν λαμπρῶς. 19 „Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözködött napokon keresztül lakomázva. 20 πτωχὸς δέ τις ὀνόματι Λάζαρος ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ εἱλκωμένος 20 Volt egy Lázár nevű koldus, aki a kapuja elé volt vetve, tele fekélyekkel, 21 καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. 21 és kívánt volna jóllakni a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, hanem csak a kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit. 22 ἐγένετο δὲ

Share Button

Continue Reading

Megszívlelendő gondolatok a Didakhéból

A Didakhéból II 1. A tanítás második parancsa így szól: 2. Ne ölj, ne törj házasságot, gyermeket meg ne ronts, ne paráználkodj,ne lopj, ne varázsolj, ne keverj mérget, ne öld meg a gyermeket az anyaméhben, sem pedig a megszületett gyermeket ne pusztítsd el, ne kívánd azt, ami felebarátodé! 3. Ne esküdj, hamis tanúságot ne tégy, ne rágalmazz, ne emlékezzél a rosszra! 4. Sem kettős gondolkodású, se kettős nyelv ne legyél; a kettős nyelv ugyanis a halál csapdája. 5. Az Igéd ne legyen hazug, se üres,hanem tettekkel teljes! 6. Ne légy kapzsi, rabló, képmutató, se gőgös,se gonosz! Ne forralj gonosz tervet

Share Button

Continue Reading

1Kor 15,35-49

I. Kor 15,35-49 35 Azonban kérdi valaki: Hogy támadnak fel a halottak? Milyen testtel jönnek elő? 35 Ἀλλ᾽ ἐρεῖ τις, Πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί; ποίῳ δὲ σώματι ἔρχονται; 35 sed dicet aliquis quomodo resurgunt mortui quali autem corpore veniunt 36 Esztelen! Amit te elvetsz, az sem elevenedik meg, csak ha meghal. 36 ἄφρων, σὺ ὃ σπείρεις, οὐ ζῳοποιεῖται ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ 36 insipiens tu quod seminas non vivificatur nisi prius moriatur 37 Mikor elveted, nem a leendő testet veted el, hanem puszta magot vagy búzáét, vagy a többiek közül valamelyikét. 37 καὶ ὃ σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον σπείρεις

Share Button

Continue Reading

Ószövetség – Újszövetség

Szerény vélemé- nyem szerint nem az Olajfák hegyére lettünk beoltva, hanem az Isten Fiának szellemi testébe. Mert ő a szőlőtő, mi pedig a szőlővesszők. Én úgy gondolom, hogy régi mulasztása a teológusoknak, hogy nem hajlandóak szembenézni ezzel a lényeges különbségtevéssel. Mi, Krisztus követői, nem az Ószövetség népe vagyunk. Mert az nem csak vallási, hanem vérségi kötelék is. Ezért már eleve lehetetlen abba betagozódnunk. Főleg úgy, hogy a benn lévők azt nem is akarják… A másik ok, hogy a tanítás nem ugyan az. Az evangéliumok számos helyen idézik ugyan az ószövetségi részeket, azonban azokat nem mint forrást, hanem mint párhuzamos gondolatot

Share Button

Continue Reading

János 12,35-36

Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν ἐστιν. περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ· καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει. ὡς τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε.   „Már csak egy kis ideig van köztetek a Fény. Amint a Fényt bírjátok, úgy járjatok, hogy el ne ragadjon titeket a Sötétség. Aki a Sötétségben jár, nem tudja, hol igázódik le. Amint bírjátok a Fényt, higgyetek a Fényben, hogy a Fény fiai legyetek.”   Ez is egy nagy titka a Tanításnak. A Fény. Ráadásul mi magyarok, ettől el is

Share Button

Continue Reading

Mk 2,18-22

18 János tanítványai és a farizeusok böjtöltek. Odajöttek néhányan, és megkérdezték Jézustól: „Miért böjtölnek János és a farizeusok tanítványai, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek?” 19 Jézus így felelt: „Vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Amíg náluk van a vőlegény, nem böjtölhetnek. 20 Eljönnek azonban a napok, amikor elveszik tőlük a vőlegényt: azon a napon majd böjtölnek. 21 Senki sem varr régi ruhára nyers szövetből foltot, mert elszakítja az ép részt is, és a szakadás még nagyobb lesz. 22 Senki sem tölt új bort régi tömlőbe, ha mégis, a bor szétszakítja a tömlőt és elveszejti a bort

Share Button

Continue Reading

Az Evangéliumok Könyvei

Négy evangélium Előszó      Nagy feladatott vállal az, aki a Szentírás könyveinek vizsgálatára vagy fordításába kezd. Magam is vonakodtam ebbe a munkába fogni látván a tornyosuló nehézségeket. Azonban az idő teltével, s barátaim unszolására, mégis belefogtam, hogy átnézem és végig vizsgálom az újszövetségi könyvek szövegét.     Munkám alapját a szakmai körökben elfogadott és általánosan alkalmazott Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece (27. revideált kiadás, 2001) szövegét jelentette. Ez alapján dolgoztam, s ez volt a mérce, amihez viszonyítottam a magyar fordítást.     Fordításom nem költői szépségű magyar szöveg „előállítására” irányult, hanem arra, hogy a tanítás lejegyzett gondolatait ismerhesse meg a

Share Button

Continue Reading