Máté 14

  1 Abban az időben hallott Heródes negyedes fejedelem Jézusról. 2 Azt mondta róla szolgáinak: „Ez a Bemerítő János. Ő kelt fel a halottak közül és benne ez által működnek az erők.”
3 Mert Heródes fogatta el Jánost, ő bilincseltette meg s vetette tömlöcre, saját testvérének, Fülöpnek feleségéért, Heródiásért. 4 Mert János azt mondta neki: “Nem szabad őt megtartanod.” 5 Mikor meg akarta őt ölni, megijedt a sokaságtól, mert prófétának tartották.
6 Mikor azonban Heródesnek születésnapja lett, Heródiás lánya táncolni kezdett középen és megtetszett Heródesnek, 7 amiért esküvel fogadta, hogy odaad neki, amit csak kér. 8 Akit az anyja meggyőzött: “Add nekem egy tálban a Bemerítő János fejét!” 9 A fejedelem elszomorodott, de esküje miatt s a vendégekért megparancsolta, hogy adják meg neki, 10 és elküldött és lefejeztette Jánost a tömlöcben. 11 Aztán a fejét egy tálban elhozták, odaadta a lánynak, az meg elvitte anyjának. 12 Erre odamentek az ő tanítványai, elvitték a holttestet és eltemették őt és elmentek ezt Jézusnak hírül adni.
13 Mikor meghallotta, Jézus hajón elköltözött onnan egy puszta helyre magában. És a sokaság ezt meghallva a városból gyalog utánament. 14 És kijőve nagy sokaságot látott és megkönyörült rajtuk, s meggyógyította, akik betegek voltak.
15 Kora este hozzáléptek a tanítványok mondva: “Puszta ez a hely, az óra is elmúlt már, old el hát a sokaságot, hogy elmenjenek a falvakba, és vásároljanak maguknak ennivalót.” 16 Jézus azonban ezt felelte nekik: “Nincs szükségük arra, hogy elmenjenek, adjatok nekik ti enni.” 17 Ezt mondták neki: “Nincs egyéb nálunk, mint öt kenyér és két hal” 18 Ezt felelte: “Hozzátok ide!” 19 Aztán parancsot adott, hogy ültessék le a sokaságot a fűbe. Azután fogta az öt kenyeret és a két halat, az égre tekintett s megáldotta azokat, majd megtörve a kenyereket, odaadta a tanítványoknak, azok meg a sokaságnak.
20 Mindannyian ettek és jóllaktak, végül tizenkét tele kosárral gyűjtötték össze a fennmaradt darabokat. 21 Az étkező férfiak mintegy ötezren voltak, asszonyokon és gyermekeken kívül.
22 És rögvest kényszerítette Jézus a tanítványait, hogy szálljanak a hajóba és menjenek át előre a túlsó partra, míg ő eloszlatja a sokaságot. 23 És amint eloszlatta a sokaságot, felment a hegyre, magányosan imádkozni. Mikor, pedig beesteledett, egyedül volt ott. 24 A hajó pedig immár számos sztadionnyira volt a parttól, a haboktól háborgattatva; mivelhogy a szél szembe fújt. 25 Az éjszaka negyedik őrségekor, pedig hozzájuk ment Jézus, a tengeren járva. 26 És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, felindulva mondták, hogy ez kísértet; és a félelem miatt kiáltoztak. 27 De [Jézus] azonnal beszélt hozzájuk, mondván: „Bízzatok; én vagyok, ne féljetek!” 28 Péter pedig felelve neki, mondta: „Uram, ha te vagy, parancsold, hogy hozzád mehessek a vízen. 29 Ő pedig mondta: „Jöjj!” És Péter kilépett a hajóból, és járt a vízen, hogy Jézushoz menjen. 30 De látva az erős szelet, megrémült; és amikor kezdett merülni, kiáltott, mondva: „Uram, ments meg engem!” 31 Jézus pedig azonnal kinyújtva a kezét, megfogta őt, és mondta neki: „Kicsinyhitű, miért kételkedtél?” 32 És a mikor beléptek a hajóba, elállt a szél. 33 A hajóban levők pedig hozzámenve leborultak előtte, mondva: „Bizony, Isten Fia vagy!”
34 És általkelve, eljutnak Genezáret földjére. 35 És mikor felismerték őt annak a helynek férfiai, elküldettek arra az egész környékre, és minden beteget hozzá hoztak; 36 És kérték őt, hogy csak a ruhájának peremét érinthessék. És akik érintették, mind megszabadíttattak. 

Share Button