János 1

1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istentől volt, és Isten volt az Ige; 2 ez Istentől volt kezdetben. 3 Ő általa lett minden, és Őnélküle egy sem lett, ami létrejött; 4 Őbenne Élet volt, és az embereknek a Fény volt az Élet. 5 A Fény a Sötétségben világít, de nem fogadta be Őt a Sötétség.
6 Született egy ember, az Istentől küldetve, a neve János. 7 Tanúskodni jött, hogy a Fényről tanúskodjon, hogy ő általa mindenki higgyen. 8 Nem volt maga a Fény, hanem, hogy a Fényről tanúskodjon.
9 Az igazi Fény volt, aki megvilágít minden embert, a Világba jőve; 10 A Világban volt, és a Világ általa lett, de nem ismerte fel Őt a Világ; 11 A sajátjaihoz jött, de sajátjai nem fogadták be Őt; 12 azonban, akik elfogadták Őt, az Ő nevében hívőknek, hatalom adatott Isten gyermekeiként születni, 13 akik nem a vérből, sem a hús akaratából, sem a férfi akaratából, hanem az Istenből születtek.
14 És az Ige hússá lett és sátrat vert bennünk, és szemlélhettük az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének a dicsőségét, Igazsággal és Kegyelemmel telve. 15 Őróla tanúskodik János, meghirdetvén: „Ő volt az, akiről mondtam: Aki énutánam jön, előttem született, mert énelőttem volt.” 16 Mert mi mindent az Ő teljességéből kaptunk, kegyelmet kegyelemre; 17 mert Mózes által adatott a Törvény; a Kegyelem és az Igazság, a Felkent Jézus által lett. 18 Soha egy sem látta meg az Istent; aki az Atya kebelén van, az Egyszülött Isten, az magyarázta meg.

19 Ez János tanúsága, amikor a júdeaiak papokat és levitákat küldtek hozzá, hogy megkérdezzék tőle: „Ki vagy te?” 20 Ő megvallotta, nem tagadta és megvallotta: „Nem én vagyok a Felkent.” 21 Erre megkérdezték tőle: „Tehát ki? Illés vagy?” Azt felelte: „Nem.” 22 Akkor azt mondták neki: „Akkor ki vagy? Választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket!” 23 Ő azt felelte:
„A pusztában kiáltónak szava vagyok: Tegyétek egyenessé az Úr útját!”
amint Izajás próféta mondta.
24 A küldöttek a farizeusok közül voltak. 25 Tovább kérdezték őt: „Tehát, miért merítesz be, ha nem te vagy a Felkent, sem Illés, sem a próféta?” 26 János ezt felelte nekik: „Én a vízben merítek be, de köztetek áll, akit nem ismertek, 27 aki utánam jő, akinek saruszíját megoldani sem vagyok méltó.” 28 Ezek Betániában történtek, a Jordánon túl, ahol János merített be.
29 Másnap látta, hogy Jézus jön hozzá, és így szól: „Lám, az Isten Báránya, aki elveszi a Világ vétkét! 30 Ő az, aki felől mondtam: Utánam jő egy férfi, aki előttem lett, mert előbb volt, mint én. 31 Én nem ismertem Őt; de azért jöttem én a vízben bemeríteni, hogy Izraelnek megmutassam.” 32 János tanúságot tett így szólván: „Láttam a Szellemet, mint galambot leszállni az Égből és Őrajta maradni. 33 Én nem ismertem Őt, azonban aki engem a vízben bemeríteni küldött, azt mondta nekem: ’Akire látod a Szellemet leszállni és rajta maradni, Ő az, aki a Szent Szellemben merít be.’ 34 Én láttam és tanúskodom arról, hogy Ő az Isten Fia.”
35 Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt. 36 Mikor meglátta Jézust, amint arra járt, azt mondta: „Lám, az Isten Báránya!” 37 Két tanítványa meghallotta szavait és követték Jézust. 38 Jézus pedig megfordulván, látva, hogy követik, így szólt hozzájuk: „Mit kerestek?” Ők így válaszoltak neki: „Rabbi, – ami tanítót jelent – hol tartózkodsz?” 39 Így szólt nekik: „Jöjjetek és meglátjátok.” Elmentek és meglátták, hogy hol tartózkodik. Aznap nála maradtak. Körülbelül tíz óra volt. 40 A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték Őt, az egyik András volt, Simon Péter testvére. 41 Ő elsőként testvérével, Simonnal találkozott, és azt mondta neki: „Megtaláltuk a Messiást, ami Felkentnek magyarázandó!” 42 Elvitte Jézushoz, Jézus rátekintett és így szólt: „Te Simon vagy, János fia. Kéfás lesz a neved. Ez sziklát jelent.”
43 Másnap, amikor Jézus Galileába akart kimenni, találkozott Fülöppel. Így szólt hozzá: „Kövess engem!” 44 Fülöp Betszaidából volt, András és Péter városából. 45 Fülöp találkozott Natanaellel és szólt hozzá: „Létezik az, akiről Mózes írt a Törvényben és a próféták. Jézus, József fia Názáretből.”. 46 Natanael erre azt mondta neki: „Származhat valami jó Názáretből?” Fülöp azt válaszolta neki: „Jöjj és lásd!” 47 Amikor Jézus meglátta a közeledő Natanaelt, így szólt hozzá: „Lám, egy igaz izraelita, akiben nincsen álnokság.” 48 Natanael megkérdezte: „Honnan ismersz engemet?” Jézus azt felelte: „Mielőtt hívott téged, láttalak a fügefa alatt.” 49 Natanael így felelt neki: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael uralkodója!” 50 Jézus így felelt neki: „Mivel mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat is fogsz látni ennél.” 51 És szólt hozzá: „Legyen, ahogy mondom nektek, látni fogjátok a megnyílt Eget, s hogy az Isten küldöttei fölszállnak és leszállnak az Emberfiára.”

Share Button