János 18

   1  Jézus ezeket mondva tanítványaival együtt kiment a Kedron patakon túlra, ahol volt egy gyümölcsös; oda ment be, ő és az ő tanítványai.
2 Az Őt eláruló Júdás is ismerte ezt a helyet, mert Jézus sokszor gyűlt ott össze tanítványaival. 3 Júdás, tehát vett egy csapatot a főpapoktól és a farizeusoktól poroszlókat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal, és fegyverekkel. 4 Jézus pedig, aki tudott mindent, kiment eléjük és megkérdezte őket: „Kit kerestek?” 5 Ők azt felelték: „A názáreti Jézust.” Ezt mondta nekik: „Én vagyok.” Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. 6 Mikor azt mondta nekik: Én vagyok, meghátráltak és a földre estek. 7 Tehát ismét megkérdezte őket: „Kit kerestek?” azok pedig mondták: „A názáreti Jézust.” 8 Jézus válaszolta: „Mondtam nektek: Én vagyok! Tehát, ha engem kerestek, hagyjátok ezeket elmenni.” 9 Hogy az Ige, amit mondott beteljesedjék: Akiket nekem adtál, azokból senkit sem vesztettem el. 10 Simon Péternek volt egy kardja, kirántotta és lesújtott a főpap rabszolgájára, és levágta a jobb fülét. A rabszolga neve Malkusz volt. 11 Jézus erre ezt mondta Péternek: „Dugd kardodat a hüvelyébe! Ne igyam ki a poharat, amit az Atya adott nekem?”
12 Ekkor, tehát a csapat, az ezredes, és a júdeaiak szolgái elfogták Jézust és megkötözték őt. 13 Annáshoz vitték először, mert ő volt Kaifás apósa, aki főpap volt abban az évben. 14 Kaifás volt az, aki azt a tanácsot adta a júdeaiaknak, hogy hasznosabb, ha egy ember hal meg a népért.
15 Simon Péter és egy másik tanítvány követték Jézust, ez a másik tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és bement Jézussal a főpap udvarába. 16 Azonban Péter a kapun kívül állt. Ekkor a másik tanítvány, a főpap ismerőse, kiment szólt a kapuslánynak, és bevezette Pétert. 17 Ekkor ezt mondta Péternek a kapuslányka: „Nem vagy te is ennek az embernek a tanítványai közül?” Ezt mondta annak: „Nem vagyok!” 18 Ott álldogáltak a rabszolgák és a poroszlók, tüzet csináltak, mert hideg volt, és melegedtek. És Péter is ott volt közöttük és melegedett.
19 Ekkor a főpap, tanítása és a tanítványok felől kérdezte Jézust. 20 Jézus ezt felelte neki: „Én nyíltan beszéltem a Világnak, én mindig a zsinagógában tanítottam és a Templomban, ahol a júdeaiak mind összejönnek, és rejtve semmit sem beszéltem. 21 Miért kérdezel engem? Kérdezd azokat, az engem hallgatókat, mit beszéltem. Lám, ők tudják, mit mondtam.” 22 Amikor ezeket mondta, egy mellette álló szolga arcul ütötte, ezt mondva Jézusnak: „Így felelsz a főpapnak?” 23 Jézus ezt felelte: „Ha rosszul szóltam, tanúsítsd a rosszat, ha pedig jól, miért ütsz engem?” 24 Ekkor Annás elküldte őt megkötözve Kaifáshoz, a főpaphoz.
25 Simon Péter pedig ott állt és melegedett. Ekkor azt mondták neki: „Nem vagy te is az ő tanítványai közül?” Ő letagadta és mondta: „Nem vagyok!” 26 A főpap rabszolgái közül egy, rokona annak, akinek Péter levágta a fülét, ezt mondta: „Én nem téged láttalak a gyümölcsösben ővele?” 27 Péter ismét letagadta, és azonnal megszólalt a kakas.
28 Jézust Kaifástól a laktanyába vezették. Hajnal volt. Ők nem mentek be a laktanyába, hogy be ne szennyeződjenek, és megehessék a pászkát.
29 Akkor kijött Pilátus hozzájuk és kérdezte: „Milyen vádat hoztok eme ember ellen?” 30 Azt felelték neki: „Ha nem tett volna gonoszat, nem adtuk volna neked oda őt.” 31 Ekkor azt mondta nekik Pilátus: „Fogjátok meg őt ti, és ítéljétek el a ti Törvényetek szerint.” A júdeaiak ezt mondták neki: „Nekünk nincs megengedve, hogy bárkit is megöljünk.”, 32 hogy Jézus Igéje beteljesedjék, amit mondott jelezve, hogy mily halállal fog meghalni.
33 Tehát ismét bement Pilátus a laktanyába és hívatta Jézust és mondta neki: „Te vagy-e a júdeaiak fejedelme?” 34 Jézus ezt felelte: „Magadtól mondod ezt vagy mások mondták ezt neked rólam?” 35 Pilátus ezt felelte: „Hát júdeai vagyok én? A te nemzeted és a főpapok adtak téged nekem. Mit tettél?” 36 Jézus ezt felelte: „Az én Országom nem ebből a Világból van. Ha az én Országom ebből a Világból volna, az én kíséretem küzdene, hogy át ne adassak a júdeaiaknak. Így hát az én Országom nem innen való.” 37 Ekkor Pilátus ezt mondta neki: „Tehát fejedelem vagy?” Jézus ezt felelte: „Te mondod, hogy fejedelem vagyok. Én azért születtem és azért jöttem a Világba, hogy tanúskodjam az Igazságról. Mind, aki az Igazságból való, hallgat a hangomra.” 38 Pilátus ezt mondta neki: „Mi az Igazság?” És ezt mondva ismét kiment a júdeaiakhoz; és ezt mondta: „Én nem találtam semmilyen bűnt sem őbenne.
39 Szokás pedig nálatok, hogy szabadon bocsássak valakit a Pászkán. Akarjátok-e, hogy eloldozzam nektek a júdeaiak fejedelmét?” 40 Ekkor ismét kiáltoztak mondva: „Nem ezt, hanem Barabást!” Barabás pedig rabló volt.

Share Button