János 19

  1 Tehát ezután Pilátus fogta Jézust és megostoroztatta, 2 és a katonák tövisből koszorút fontak és a fejére tették, és bíborköpenyt vetettek rá. 3 Odaléptek hozzá és így szóltak: „Örvendj, júdeaiak fejedelme!” és arcul verték. 4 Pilátus ismét kiment és mondta nekik: „Lám, kivezetem őt, hogy megismerjétek, hogy semmiféle vétket sem találtam benne.” 5 Ekkor kijött Jézus töviskoszorút és bíborköpenyt viselve. Ő pedig azt mondta: „Lássátok, az ember!”
6 Amikor a főpapok és a kíséretük meglátták, kiáltozni kezdtek, mondva: „Feszítsd meg, feszítsd meg!” Pilátus így szólt nekik: „Ti fogjátok őt és feszítsétek meg, mert én nem találok benne vétket!” 7 A júdeaiak ezt felelték neki: „Nekünk Törvényünk van, és a Törvény szerint meghalni tartozik, mert az Isten Fiává tette magát!” 8 Amikor Pilátus ezeket a szavakat hallotta, még jobban félt, 9 és ismét bement a laktanyába, és így szólt Jézushoz: „Honnan vagy te?” Jézus azonban nem adott feleletet neki. 10 Pilátus, tehát ezt mondta neki: „Nekem nem beszélsz? Nem tudod, hogy hatalmam van elpusztítani téged, és hatalmam van keresztre feszíteni téged?” 11 Jézus ezt felelte: „Semmi hatalmad sem volna felettem, ha csak föntről nem adatott volna az neked. Ezért az engem neked adónak nagyobb bűne van.” 12 Ettől fogva Pilátus azt kívánta, hogy eloldozhassa őt. De a júdeaiak ezt kiáltozták: „Ha ezt eloldozod, nem vagy barátja a Cézárnak! Mindaz, ki uralkodóvá teszi magát, ellentmond a Cézárnak.” 13 Mikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kivezette Jézust, és azon a helyen, amit mozaiknak mondanak, héberül Gabbatának, leült a szónoki emelvényen. 14 A Pászka előkészülete volt, körülbelül a hatodik óra volt. Így szólt a júdeaiakhoz: „Lám, a ti fejedelmetek!” 15 De azok kiáltoztak: „Vidd el, vidd el, feszítsd meg!” Pilátus ezt mondta nekik: „A fejedelmeteket feszítsem meg?” A főpapok ezt felelték: „Nincs uralkodónk, csak Cézárunk!” 16 Akkor odaadta nekik őt, hogy keresztre feszítsék.
Átvették tehát Jézust. 17 És a keresztet magának felemelve kiment a Koponya Helyre, amelyet a héberül Golgotának mondanak. 18 Ott őt keresztre feszítették, és vele másik kettőt innen is, onnan is, Jézust pedig középütt. 19 Pilátus pedig feliratot írt, amit a keresztre feltett. Ez volt megírva:
Názáreti Jézus, a júdeaiak fejedelme.

20 Ezt a feliratot pedig sokan megismerték a júdeaiak közül, mert közel volt a városhoz az a hely, ahol keresztre feszítették Jézust. És meg volt írva héberül, rómaiul, görögül. 21 A júdeaiak főpapjai ezt mondták Pilátusnak: „Ne azt írd: A júdeaiak fejedelme, hanem hogy: Ez azt mondta: ’A júdeaiak fejedelme vagyok’!” 22 Pilátus ezt felelte: „Amit megírtam, azt megírtam!”
23 A katonák pedig, miután keresztre feszítették Jézust, fogták a ruháit és négy részre osztották, mindegyik katonának egy rész, és a köntöst is. A köntös pedig varratlan volt, felülről egyben szőve. 24 Ekkor ezt mondták egymásnak: „Ne hasítsuk szét, hanem vessük sorsot, hogy kié legyen. Hogy az Írás teljesedjék, ami így szól:
’ Elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek! ’
A katonák tehát ezeket tették.
25 A keresztnél ott állt Jézus anyja, az anyja nővére, Mária, Kleofás felesége, és a magdalai Mária. 26 Mikor Jézus látta anyját és az ott álló tanítványt, akit szeretett, ezt mondta az anyjának: „Asszony, lásd a te fiad!” 27 Aztán ezt mondta a tanítványnak: „Lásd, a te anyád!” és attól az órától fogva magához vette őt a tanítvány.
28 Ezután Jézus, aki tudta, hogy minden beteljesedett, hogy az Írás beteljesedjék, ezt mondta: „Szomjazom.” 29 Épp ott volt egy ecettel teli edény, ezért ecettel telt szivacsot tettek egy izsópra, és a szájához vitték. 30 Mikor tehát Jézus elfogadta az ecetet, így szólt: „Beteljesedett!” És odaadta szellemét, fejét lehajtva.
31 A júdeaiak, mivel az előkészület napja volt, hogy a testek ne maradjanak a kereszten a Szombatra, kérték Pilátust, hogy törjék meg a lábszárcsontjaikat és vegyék le őket. 32 Tehát jöttek a katonák és eltörték az első lábszárát, majd a másik vele együtt keresztre feszítettét, 33 amikor azonban Jézust elérték, minthogy látták, hogy már meghalt, nem törték el a lábszárát, 34 hanem a katonákból az egyik, a lándzsájával megszúrta az oldalát, és azonnal vér és víz jött ki. 35 Aki ezt látta, tanúságot tett, és igaz az ő tanúsága, és ő tudja, hogy igazat szól, és ti is higgyetek neki. 36 Mert ezek lettek, hogy beteljesedjék az Írás:
’Csontját ne törjék össze!’
37 És egy másik Írás ismét mondja:
’Látni fogják azt, akit keresztül szúrtak.’
38 Ezek után pedig arimateai József, aki titokban Jézus tanítványa volt, mert félt a júdeaiaktól, kérte Pilátust, hogy Jézus testét levehesse. Pilátus megengedte. Elment tehát és levette a testet. 39 Megjött Nikodémosz is, aki először éjszaka ment hozzá, és hozott mirha és áloé-keveréket, mintegy száz fontot. 40 Fogták tehát Jézus testét, és az illatszerekkel együtt gyolccsal körülkötötték, ahogy a júdeaiaknál temetni szokás. 41 Volt azon a helyen, ahol megfeszítették, egy gyümölcsös, és a gyümölcsösben egy új sír, amelyikbe még senkit sem helyeztek. 42 A júdeaiak készülete miatt és mert közel volt a sír, oda tették Jézust.

Share Button