János 2

  1 A harmadik napon menyegző lett a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. 2 Meghivattatott Jézus is tanítványaival a menyegzőre. 3 Amikor a bor fogytán volt, Jézus anyja így szólt hozzá: „Nincs boruk.” 4 Jézus így válaszolt neki: „Mi közünk ehhez asszony? Még nem jött el az én órám!” 5 Anyja ekkor így szólt a szolgáknak: „Tegyétek, amit szól nektek!” 6 Feküdt ott hat kő-vízedény a júdeaiak tisztulására, egyenként két- vagy hárommérős. 7 Jézus így szólt nekik: „Töltsétek meg az edényeket vízzel!” Megtöltötték őket teljesen. 8 Ekkor így szólt hozzájuk: „Most merjétek ki és vigyétek a násznagynak.” Azok vittek neki. 9 Amint megízlelte a borrá lett vizet, mivel nem tudta, honnan van – a szolgálók azonban tudták, hogy a vízből merték – hívta a vőlegényt, 10 és szólt neki: „Minden ember először a jó bort hozza, majd amikor megittasodtak, a kevésbé jót. Te mindeddig tartogattad a jó bort.”
11 Jézus ezzel kezdte meg jeleit tenni a galileai Kánában; és kinyilatkoztatta dicsőségét és tanítványai hittek benne.
12 Azután lement Kafarnaumba, Ő és anyja, a testvérei és a tanítványai, és ott maradtak néhány napig.
13 Közel volt a júdeaiak Pászkája, és Jézus felment Jeruzsálembe.
14 A Templomban ökör-, juh-, és galambkereskedőket talált, s az odatelepedett pénzváltókat. 15 Akkor kötelekből korbácsot készített és mindet kivetette a Templomból, a juhokkal és az ökrökkel együtt, a pénzváltók érmeit szétszórta, az asztalaikat felforgatta, 16 a galambárusoknak pedig ezt mondta: „Vigyétek innen el ezeket, ne tegyétek Atyám hajlékát kereskedőteleppé!” 17 Akkor visszaemlékeztek a tanítványai, hogy írva van: ’Emészt engem a buzgóság hajlékodért.’
18 Azonban ezt felelték neki a júdeaiak: „Milyen jeleket mutatsz nekünk, hogy ezeket teszed?” 19 Jézus ezt felelte nekik: „Bontsátok csak el innen ezt a Szentélyt, és én harmadnapra felemelem!” 20 A júdeaiak ezt válaszolták: „Negyvenhat esztendeig építtetett ez a Szentély és te harmadnapra fel fogod emelni?” 21 Ő azonban a saját testének a Szentélye felől mondta ezt. 22 Mert, amikor fölkelt a halálból, a tanítványai visszaemlékeztek, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak és az Igének, amit Jézus mondott.
23 Amikor Jeruzsálemben volt a Pászka ünnepén, sokan hittek az Ő nevében, minthogy látták az Ő jeleit és tetteit. 24 De Jézus nem hitt nekik, mert ismerte mindnyájukat. 25 És mert nem szorult rá, hogy valaki is tanúságot tegyen az emberről, ismerte Ő, mi volt az emberben.

Share Button