János 7

1 Ezek után Galileában járt-kelt Jézus, mivel Júdeában nem akart járni, mivel keresték őt a júdeaiak, hogy valahogy megölhessék.
2 Közel volt a júdeaiak ünnepe, a sátorverés. 3 Testvérei ezt mondták Jézusnak: „Lépj tovább innen, eredj Júdeába, hogy tanítványaid meglássák műveidet, amiket teszel! 4 Mert senki sem tesz ilyet rejtekben, miközben keresi a nyilvános beszéd lehetőségét. Ha ezeket teszed, mutasd meg magadat a Világnak!” 5 Mert még testvérei sem hittek benne. 6 Ezt mondja nekik Jézus: „Az én időm nincs jelen, azonban számotokra az idő mindig kész. 7 Titeket nem gyűlölhet a Világ, azonban engem gyűlöl, mert én tanúskodom felőle, hogy gonoszak a művei. 8 Ti menjetek fel az Ünnepre, én még nem megyek fel erre az Ünnepre, mert az én időm még nem teljesedett be.” 9 Ezeket mondta és ő maga Galileában maradt.
10 Amikor azonban a testvérei felmentek az ünnepre, ő is felment, nem nyilvánosan, hanem mintegy rejtve. 11 A júdeaiak keresték az ünnepen és mondták: „Hol van ő maga?” 12 Sok pusmogás volt felőle a tömegben. Némelyek azt mondták, hogy „Derék”, mások pedig azt mondták: „Nem, hanem félrevezeti a sokaságot.” 13 Azonban a júdeaiaktól való félelem miatt, senki sem beszélt szabadon felőle.
14 Már az Ünnep közepe volt, amikor Jézus fölment a Templomba és tanított. 15 Elcsodálkozva mondták a júdeaiak: „Honnan ismeri ez az Írásokat, ha nem tanulta?” 16 Jézus ezt felelte nekik: „Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem. 17 Ha valaki az Ő akaratát akarja tenni, felismeri erről a tanításról, hogy Istentől való-e vagy magamtól beszélek. 18 Aki maga által beszél, az a saját dicsőségét keresi. Aki azonban az ő küldőjének dicsőségét keresi, az Igaz, és őbenne hamisság nincsen.
19 Nem Mózes adta nektek a Törvényt? És senki nem teszi közületek a Törvényt. Miért kerestek, hogy megöljetek?” 20 A tömeg ezt felelte: „Ördögöd van! Ki keresi a lehetőséget megölésedre?” 21 Jézus felelte: „Egy művet tettem és mind csodálkoztok? 22 A körülmetélést Mózes adta nektek – bár az nem is Mózestől való, hanem az atyáktól – és Szombaton körülmetélitek az embert. 23 Ha valaki körülmetélkedhet Szombaton anélkül, hogy Mózes törvényén csorba esne, miért haragszotok rám, amiért az egész embert gyógyulttá teszem Szombaton. 24 Ne ítéljetek látszat szerint, hanem igazságos ítélettel ítéljetek!”
25 A jeruzsálemiek közül némelyek azt mondták: „Nem ez az, akit halálra keresnek? 26 Lám, szabadon beszél és semmit sem mondanak neki. Talán az elöljárók valóban felismerték, hogy ő a Felkent? 27 Róla azonban tudjuk, hogy honnan való, a Felkentet pedig, amikor eljön, senki sem tudja honnan van.” 28 Felkiáltott akkor az éppen a Templomban tanító Jézus: „Ismertek is és tudjátok is honnan vagyok. Nem magamtól jöttem, hanem az Igaz az, aki küldött engem, akit ti nem ismertek. 29 Én ismerem Őt, mert tőle vagyok, Ő küldött engem.”
30 Ekkor keresni kezdték őt, hogy elfogják, de senki sem vetette rá kezét, mert még nem jött el az ő órája.
31 Azonban a tömegből sokan hittek őbenne és mondták: „A Felkent, amikor eljön, vajon fog-e több jelet tenni, mint amit ő tett?” 32 Meghallották a farizeusok, hogy a tömeg ilyeneket suttog felőle, azért a főpapok és a farizeusok szolgákat küldtek ellene, hogy elfogják őt. 33 Akkor ezt mondta Jézus: „Még egy kis ideig veletek vagyok, aztán elmegyek az engem küldőhöz. 34 Kerestek engem, de nem találtok, és ahol én vagyok, ti nem jöhettek.” 35 A júdeaiak ezért azt mondták magukban: „Hová készül ez menni, hogy nem fogjuk megtalálni? Talán a görögök közé, a szórványba készül, a görögöket tanítani? 36 Mi beszéd ez, amit mondott: ’Kerestek engem, de nem találtok, és ahol én vagyok, ti nem jöhettek.’?”
37 Az Ünnep utolsó nagy napján Jézus felállt és felkiáltott: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék! 38 Aki hisz bennem, amint az Írás mondja, Élő vizek folyamai áradnak majd bensőjéből.” 39 Ezt pedig a Szellemről mondta, akit kapniuk kellett azoknak, akik hittek őbenne. Mert még sehol sem volt a Szellem, mivel Jézus még nem dicsőíttetett meg.
40 Voltak ekkor a tömegben, akik hallották ezt a beszédet és mondták: „Ez igazi próféta!” 41 Mások mondták: „Ez a Felkent!” Némelyek pedig így szóltak: „Csak nem Galileából érkezik a Felkent?” 42 Nem ezt mondta az Írás: Dávid magvából, Betlehemből, ahol Dávid hajléka volt, érkezik a Felkent?” 43 És szakadás lett miatta a tömegben. 44 Némelyek jöttek, hogy megfogják Őt, azonban senki sem vetett rá kezet.
45 A szolgák visszamentek a főpapokhoz és a farizeusokhoz és azok mondták: „Miért nem hoztátok őt ide?” 46 A szolgák ezt felelték: „Soha sem beszélt így ember.” 47 A farizeusok erre ezt felelték: „Csak nem lettetek ti is eltérítve? 48 Vajon az elöljárók és a farizeusok közül hitt-e benne valaki? 49 Hanem ez a tömeg, ez nem ismeri a Törvényt, átkozott.” 50 Nikodémosz, aki korábban nála járt, és aki egy közülük, ezt mondta nekik: 51 „Vajon a Törvényünk elítél-e az embert, ha nem hallotta felőle megelőzőleg, mit tett?” 52 Azt felelték neki: „Csak nem vagy te is Galileai? Kutass és lásd, mert próféta Galileából nem támad!”

Share Button