János első levele

1. Rész

1 Ami kezdettől volt, amit meghallottunk, amit szemeinkkel megláttunk, amit szemléltünk és az Élet Igéje1 felől kezeink kitapintottak – 2 és megmutatkozott az Élet, és láttuk és tanúskodunk róla és hírül elvittük nektek az Öröklétet, mely az Atyánál volt és megmutatkozott nekünk – 3 amit láttunk és hallottunk és hírül vittünk nektek; hogy ti is közösségben legyetek velünk; mi pedig közösségben vagyunk az Atyával és az ő fiával, a Felkent Jézussal. 4 És mi megírtuk ezeket, hogy beteljesedjék az örömünk. 5 És az az üzenet, amit tőle hallottunk és nektek hírül elvittünk, hogy Fény az Isten2, és nincsen benne semmi Sötétség. 6 Hazudunk és nem vagyunk Igazságot cselekvők, ha azt mondjuk, hogy közösségben vagyunk vele és Sötétségben járunk. 7 Ha azonban a Fényben járunk, amint ő a Fényben van, közösségben vagyunk egymással és megtisztít minket minden vétkünktől az ő fiának, Jézusnak a vére. 8 Ha azt mondjuk, hogy nincs vétkünk, megcsaljuk magunkat és nincs bennünk az Igazság, 9 ha megvalljuk vétkeinket, hű és igaz, hogy elbocsássa nekünk a vétkeket és megtisztítson minket minden igazságtalanságtól. 10 Hazuggá tesszük őt és az ő Igéje nincs bennünk, ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk.

2. Rész

1 Gyermekeim, ezeket írom nektek, hogy ne vétkezzetek, ha valaki mégis vétkezik, van szószólónk az Atyánál, a Felkent Jézus, az Igaz. 2 A mi vétkeinkért ő a kiengesztelés, azonban nem egyedül a mi vétkeinkért, hanem az egész Világéiért is. 3 És azt, hogy megismertük őt, abból ismerjük fel, ha megtartjuk a parancsait. 4 Aki azt mondja hogy megismertem őt, de nem tartja meg a parancsait, az hazug és nincs benne az Igazság; 5 aki azonban megtartja az Igéjét, abban az Isten szeretete igazán beteljesedett, ebben ismerszik meg, hogy őbenne vagyunk. 6 Aki azt mondja, benne marad, úgy tartozik járni, amint ő is járt. 7 Szeretteim, nem írok nektek új parancsot, hanem régi parancsot, amit kezdettől bírtok; a régi parancs az Ige, amit hallottatok. 8 Viszont új parancsot is írok nektek, ami igaz őbenne is és tibennetek is, mert a Sötétség múlik, és az igazi Fény már világít. 9 Aki mondja, hogy a Fényben van és gyűlöli testvérét, az még a Sötétségben van. 10 Aki a testvérét szereti, a Fényben marad, és nem okoz benne botrányt; 11 azonban, aki gyűlöli testvérét, Sötétségben van és a Sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a Sötétség megvakította a szemeit. 12 Írok nektek, gyermekeim, mert az ő nevéért megbocsátattak a ti vétkeitek. 13 Írok nektek, apák, mert megismertétek a kezdettől levőt. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. 14 Írtam nektek, kisdedek, mert megismertétek az Atyát.  Írtam nektek, apák, mert megismertétek a kezdettől levőt. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok és az Isten Igéje megmarad bennetek és legyőztétek a gonoszt. 15 Ne szeressétek a Világot, sem a Világ dolgait. Ha valaki szereti a Világot, nincs meg abban az Atya szeretete. 16 Mert mind, ami a Világban van, a hús kívánsága és a szemek kívánsága, az élés kérkedése, nem az Atyától van, hanem a Világból. 17 A Világ elmúlik és annak a kívánsága is, de aki az Isten akaratát teszi, megmarad örökké. 18 Gyermekeim, az utolsó óra van, és amint hallottátok az Antikrisztus érkezik, és most sok antikrisztus támadt; ahonnan is ismerjük, hogy itt az utolsó óra. 19 Közülünk érkeztek, pedig nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk lettek volna, megmaradtak volna közöttünk, hanem hogy feltünedezzék, hogy nem voltak mind közülünk. 20 De nektek a Szenttől kenetetek van és mindent tudtok. 21 Nem azért írtam nektek, mert nem ismeritek az Igazságot, hanem mert ismeritek azt, és mert semmi hazugság nincs az Igazságból. 22 Ki a hazug, hacsak nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Felkent? Ez az Antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. 23 Mind ki tagadja a Fiút, nem bírja az Atyát; aki megvallja a Fiút, az Atyát is bírja. 24 Bennetek az maradjon meg, amit kezdettől hallottatok. Ha bennetek megmarad, amit kezdettől hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok. 25 És az ígéret, amit ő ígért nekünk: az Öröklét. 26 Ezeket írtam nektek a megtévesztők felől. 27 És a kenet, amit ti kaptatok tőle, bennetek marad és nincs szükségetek arra, hogy valaki is tanítson titeket, hanem amint az a kenet megtanított titeket mindenre, igaz az és nem hazugság, amint tanított titeket, benne maradjatok. 28 És most, gyermekeim, maradjatok őbenne, hogy ha mutatkozik, bizalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az eljövetelekor. 29 Ha tudjátok, hogy igaz, felismeritek, hogy mind az, ki az Igazságot teszi, belőle született.

3. Rész

1 Lássátok, mekkora szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk és vagyunk! Azért nem ismer meg minket a Világ, mert nem ismerte meg őt. 2 Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de nem mutatkozott még meg, hogy mivé leszünk. Azonban tudjuk, hogyha megmutatkozik, hasonlókká leszünk őhozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. 3 És mind, kiben megvan ez a reménység, megtisztítja önmagát, amiként ő is tiszta. 4 Mind, aki vétket cselekvő, a törvénytelenséget is cselekvő, a vétek pedig törvénytelenség. 5 És tudjátok, hogy ő azért tűnt fel, hogy vétkeinket elvegye, mert őbenne nincsen vétek. 6 Mind, aki őbenne maradó, nem vétkezik; mind, aki vétkező, egy sem látta őt, sem nem ismerte őt. 7 Gyermekeim; senki se vezessen félre titeket! Az igazságot tevő, igaz, amiként ő is igaz. 8 Aki a vétket teszi az ördögből van, mert az ördög kezdettől vétkezik. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög műveit lerontsa. 9 Mind ki az Istenből született meg, vétket nem tesz, mert az ő magva benne marad; és nem képes vétkezni, mert Istenből született meg. 10 Ebben mutatkoznak meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: mind aki nem teszi az Igazságot, nincs az Istenből; és nem szereti a testvérét. 11 Mert ez az üzenet, amit kezdettől hallottatok: szeressétek egymást. 12 Nem mint Káin, aki a gonoszból volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg azt? Mert az ő művei gonoszak voltak, a testvéréé meg igazak. 13 [És] ne csodálkozzatok, testvéreim, ha a Világ gyűlöl titeket. 14 Mi tudjuk, hogy átléptünk a halálból az Életbe, mert szeretjük a testvéreinket; Aki nem szereti a testvéreit, a halálban marad. 15 Mind ki gyűlöli a testvérét, emberölő, és tudjátok, hogy egy emberölőnek sincs örökléte, ami megmaradhatna őbenne. 16 Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő a lelkét adta értünk. Így mi is tartozunk odaadni lelkünket testvérünkért. 17 Aki birtokolja a Világ javait, és elnézi, hogy az ő testvére szükséget szenved, és elzárja előle belsejét, hogy maradhatna benne az Isten szeretete? 18 Gyermekeim, ne csak szóval szeressünk, sem csupán nyelvvel, hanem tettekkel és Igazsággal. 19 [És] ebben ismerszik meg, hogy az Igazságból vagyunk és így erősítjük meg szívünket őelőtte, 20 mert szívünk, ha félreismer is, az Isten nagyobb a szívünknél és ismer mindent. 21 Szeretteim, ha szívünk nem ismer félre minket, bizalmunk van az Istenhez. 22 És bármit kérjünk is tőle, megkapjuk azt, mert megtartjuk az ő parancsolatait és azt tesszük, ami kedves előtte. 23 És ez az ő parancsa, hogy higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak a nevében és szeressük egymást, amint megparancsolta nekünk. 24 És aki az ő parancsolatait megtartja, benne marad és ő is abban; és abból ismerjük fel, hogy bennünk marad, abból a Szellemből, ami nekünk adatik.

4. Rész

1 Szeretteim; minden szellemben ne higgyetek, hanem vizsgáljátok meg ezeket a szellemeket, hogy Istenből vannak-e; mert sok álpróféta jött ki a Világba. 2 Erről ismeritek fel az Isten Szellemét: minden szellem, ami vallja, hogy Jézus Krisztus húsban jött el, Istentől van, 3 és mind az a szellem, ami nem vallja Jézust, nincs Istentől; és ez az Antikrisztus, amelyről hallottátok, hogy érkezik, és most már a Világban van. 4 Ti az Istentől vagytok, gyermekeim, és már le is győztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a Világban van. 5 Azok a Világból vannak, ezért a Világ szerint beszélnek és a Világ hallgat rájuk. 6 Mi az Istentől vagyunk és aki felismeri az Istent, az hallgat ránk, aki nincs az Istentől, az nem hallgat ránk. Ebből ismerjük fel az Igazság Szellemét és a megtévesztés szellemét. 7 Szeretteim; szeressük egymást, mert a szeretet Istenből van, és mind  aki szeret, az Istenből született meg, és ismeri az Istent. 8 Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. 9 Isten szeretete, abban mutatkozott meg bennünk, hogy az ő egyszülött fiát küldte, el Isten a Világba, hogy éljünk általa. 10 Ebben van a szeretet; nem, mert mi szerettük az Istent, hanem mert ő szeretett minket és elküldte a fiát engesztelésül, a mi vétkeinkért. 11 Szeretteim; ha így szeretett minket az Isten, mi is tartozunk egymást szeretni. 12 Az Istent soha senki nem látta; ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad és az ő szeretete kiteljesedik bennünk. 13 Ebből ismerjük meg, hogy benne maradunk és ő mibennünk: mert a maga Szelleméből adott nekünk. 14 És mi láttuk és tanúságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a Világ üdvözítőéjül. 15 Ha valaki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, abban marad az Isten, és ő is az Istenben. 16 Mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten Szeretet; és aki a Szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten őbenne. 17 Azzal teljesedik be a Szeretet közöttünk, hogy bizalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a Világban. 18 A Szeretetben nincsen félelem, hanem a teljes Szeretet kiveti a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár; aki pedig fél, nem lett teljessé a Szeretetben. 19 Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. 20 Ha valaki azt mondja, hogy szereti az Istent, de a testvérét gyűlöli, hazug; mert, aki nem szereti a testvérét, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? 21 Az a parancsunk is van tőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a testvérét is.

5. Rész

1 Mind ki hiszi, hogy Jézus a Felkent, Istentől született, és mind ki szereti a szülőt, szereti a szülöttet is. 2 Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, ha ugyanakkor szeretjük az Istent és az ő parancsolatait is megtesszük. 3 Mert az az Isten szeretete, hogy megtesszük a parancsolatait, az ő parancsolatai, pedig nem nehezek. 4 Mert mind, aki az Istenből született legyőzi a Világot, és az a győzelem, ami legyőzte a Világot, a mi hitünk. 5 Ki az, aki legyőzi a Világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? 6 Ő az, aki eljövendő víz és vér által, Krisztus Jézus, nem csak víz által, hanem víz és vér által. És a Szellem az, aki tanúskodik, mert a Szellem az Igazság. 7 Mert hárman vannak a tanúskodók.1 8 A Szellem, a víz és a vér, és ez a három egy. 9 Ha az emberek tanúságát elfogadjuk, az Isten tanúsága nagyobb, mert az Isten tanúsága az amellyel tanúskodott az ő Fiáról. 10 Aki hisz az Isten Fiában, az tanúságot hordoz magában az Istenről. Aki nem hisz az Istennek, hazugnak tartja őt, mert nem hisz abban a tanúságban, amit az Isten tett a Fiáról. 11 És ez a tanúság: Az Isten öröklétet adott nekünk, és ez az Élet az ő Fiában van. 12 Akié a Fiú, azé az Élet, akiben nincs meg az Isten Fia, abban nincs meg az Élet. 13 Ezeket írtam nektek, akik hisznek az Isten Fiának nevében, hogy megtudjátok, hogy örök Életetek van, és hogy higgyetek az Isten Fiának nevében. 14 És az ez a bizalom, amellyel feléje vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket, 15 és ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk, tudjuk, hogy a miénk, amit kérünk tőle. 16 Ha valaki látja, hogy testvére vétkezik, de az nem halálos vétek, könyörögjön és Életet ad annak, aki nem halálos vétekkel vétkezik; Van halálos vétek, nem azért szólok, hogy könyörögjön. 17 Minden igazságtalanság vétek, de van vétek, ami nem halálos. 18 Tudjuk, hogy mind, aki Istentől született, nem vétkezik, hanem aki az Istenből született, megőrzi magát és a gonosz nem illeti őt. 19 Tudjuk, hogy Istentől vagyunk és az egész Világ a gonoszságban vesztegel. 20 De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött és értelmet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat és hogy mi, az Igazban, az ő Fiában, a Felkent Jézusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök Élet.
21 Gyermekeim; őrizzétek meg magatokat a képzetektől.

 1 A Vulgáta és néhány görög kézirat kiegészítése: „a Mennyben: az Atya, az Ige és a Szent Szellem és ez a három egy. És hárman vannak, akik tanúskodnak a földön: a Szellem…”

Share Button