János harmadik levele – görög-magyar

 

ΙΩΑΝΟΥ Γ

János harmadik levele

   

1 Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ Γαίῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ.

1 A presbiter a szeretett Gájusznak, akit én az Igazságban szeretek.

2 Ἀγαπητέ, περὶ πάντων εὔχομαί σε εὐοδοῦσθαι καὶ ὑγιαίνειν, καθὼς εὐοδοῦταί σου ἡ ψυχή.

2 Szerettem! Minden utad felől jót kívánok neked és egészséget, amint jó úton levő a lelked.

3 ἐχάρην γὰρ λίαν ἐρχομένων ἀδελφῶν καὶ μαρτυρούντων σου τῇ ἀληθείᾳ, καθὼς σὺ ἐν ἀληθείᾳ περιπατεῖς.

3 Mert felette örvendtem a testvérek érkezésekor, akik a te igazságodról tettek tanúságot, aminthogy te az Igazságban jársz.

4 μειζοτέραν τούτων οὐκ ἔχω χάριν, ἵνα ἀκούω τὰ ἐμὰ τέκνα ἐν τῇ ἀληθείᾳ περιπατοῦντα.

4 Nincs nagyobb örömem annál, minthogy gyermekeimről az Igazságban járóként hallok.

5 Ἀγαπητέ, πιστὸν ποιεῖς ὃ ἐὰν ἐργάσῃ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοῦτο ξένους,

5 Szerettem! Híven teszel mindenben, amit a testvérekért teszel, mégpedig az idegenekért,

6 οἳ ἐμαρτύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας, οὓς καλῶς ποιήσεις προπέμψας ἀξίως τοῦ θεοῦ·

6 akik tanúskodtak a te szeretetedről a választottak előtt, akikkel jól teszed, hogy Istenhez méltóan bocsátasz el;

7 ὑπὲρ γὰρ τοῦ ὀνόματος ἐξῆλθαν μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν ἐθνικῶν.

7 mert az ő nevéért mentek ki, semmit sem fogadván el a nemzetektől.

8 ἡμεῖς οὖν ὀφείλομεν ὑπολαμβάνειν τοὺς τοιούτους, ἵνα συνεργοὶ γινώμεθα τῇ ἀληθείᾳ.

8 Mi ezért tartozunk befogadni az ilyeneket, hogy munkatársaikká lehessünk az Igazságban.

9 Ἔγραψά τι τῇ ἐκκλησίᾳ· ἀλλ᾽ ὁ φιλοπρωτεύων αὐτῶν Διοτρέφης οὐκ ἐπιδέχεται ἡμᾶς.

9 Írtam a választottaknak; azonban Diotrefesz, aki elsőséget kíván, nem fogad el minket.

10 διὰ τοῦτο, ἐὰν ἔλθω, ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖ, λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς, καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοὺς βουλομένους κωλύει καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει.

10 Ezért, ha megyek, megemlékezem az ő műveiről, gonosz szavakkal fecsegve ellenünk. Sőt ezekkel meg nem elégedvén, még azt is teszi, hogy nem fogadja be a testvéreket és a befogadni akarókat elüldözi és kiveti a választottak közül.

11 Ἀγαπητέ, μὴ μιμοῦ τὸ κακὸν ἀλλὰ τὸ ἀγαθόν. ὁ ἀγαθοποιῶν ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν· ὁ κακοποιῶν οὐχ ἑώρακεν τὸν θεόν.

11 Szerettem! Ne utánozd a rosszat, hanem a jót! Istenből van a jót tevő, a rosszat tevő nem látja az Istent.

12 Δημητρίῳ μεμαρτύρηται ὑπὸ πάντων καὶ ὑπὸ αὐτῆς τῆς ἀληθείας· καὶ ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν, καὶ οἶδας ὅτι ἡ μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστιν.

12 Demetriosz mellett tanúságot tett mindenki és maga az Igazság is; és mi is tanúskodunk és tudjátok, hogy a mi tanúságunk igaz.

13 Πολλὰ εἶχον γράψαι σοι, ἀλλ᾽ οὐ θέλω διὰ μέλανος καὶ καλάμου σοι γράφειν·

13 Sokat írnék még neked, de nem akarok tintával és tollal írni neked.

14 ἐλπίζω δὲ εὐθέως σε ἰδεῖν, καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλήσομεν.

14 Azonban remélem, hogy hamar láthatlak és szemtől szembe beszélhetünk.

15 Εἰρήνη σοι. ἀσπάζονταί σε οἱ φίλοι. ἀσπάζου τοὺς φίλους κατ᾽ ὄνομα.

15 Béke veled! Köszöntenek téged a barátaid. Köszöntsd a barátainkat név szerint.

 

Share Button