Kapitulum 4

 

1. Tahát Jézsus vitetek az kietlenbe Szellettől, hogy késértetnék ördögtől.

2. És mikor böjtölt volna negyven napokban és negyven || éjekben, annakutána éhezék.

3. És hozjá vépvén az késértő monda neki: Ha Istennek vagy, mondj, hogy e kövek legyenek kenyerekké.

4. Ki felelvén monda neki: Mert írván vagyon: Nemcsak kenyérrel él ember, de menden igével, ki származik Istennek szájából.

5. Tahát vivé őtet az ördög az szent városba, és állatá őtet az templomnak tetejére.

6. És monda neki: Ha Istennek Fia vagy, ereszjed alá temagadat; írván vagyon: parancsolt Isten teróllad ő angyalinak, és kezekbe vesznek tégedet, netalántal megsértsed te lábaidat az kőhöz.

7. Monda neki Jézsus:Esmég írván vagyon: Ne késértsed te Uradat Istenedet.

8. Esmég vivé őtet az ördög igen magas hegyre, és mutatá neki mend ez világnak országit és ő dicsőségit.

9. És monda neki: Mendezeket neked adom, ha leesvén imádandsz engemet.

10. Tahát monda neki Jézsus: Menj Satanás, írván vagyon: te Uradat Istenedet imádjad, és csak neki szolgálj.

11. Tahát meghagyá őtet az ördög. Es ím angyalok || vépének és szolgálnak vala neki.

12. Mikor kedig hallotta volna Jézsus, hogy János eladatott volna, mene Galíleába.

13. És Názáret nevő város meghagyván, jövő és lakozék tenger mellett való Kafarnaumban, Zabulonnak és Neptalimnak vidékiben.

14. Hogy beteljesednék, mely vagyon mondván Izsaiás próféta miatt.

15. Zabulonnak földö és Neptalimnak földö, tengernek uta Jordán elvöl, pogányoknak Galíleája.

16. Nép, ki ül vala setétségben, láta nagy világot, és halál árnyékának vidékiben ülőknek világ támada nekik.

17. Ennek utána kezde Jézsus prédikálni, és mondani: Penitenciát mívelkedjetek, mert elközelejt nektek mennyeknek országa.

18. Járván kedig Jézsus galíleabeli tenger mellett, láta két atyafiat, Simont, ki hívatik Péternek, és Andoriást ő atyjafiát, eresztvén ő hálójokat az tengerbe; mert halászok valának.

19. És monda azoknak: Jövvetek én utánam, teszlek tütöket embereknek halászójá.

20. És azok legottan hálójok meghagyván || követék őtet.

21. És innen elébb menvén láta más két atyafiat, Zebedeus Jakabát és Jánost ő atyjafiát az hajóban Zebedeussal ő atyjokkal ő hálójokat megszerezvén, és hívá őket.

22. Azok kedig legottan hálójok és atyjok meghagyván követék őtet.

23. És megkerengi vala Jézsus mend Galileát, tanejtván ő zsinagógájukban, és prédikálván országának evangéliomát, és megvigasztván menden leletezeteket és menden betegséget az népben.

24. És kihírhevék ő híre mend Síriában: és hozának őneki menden gonoszol vallókat külömb-külömb leletezetekkel és gyetrelmekkel foglaltakat, és kik ördögöket vállnak vala és havasokat és köszvényeseket, és megvigasztalá őket.

25. És követék őtet sok gyölekezetek Galíleából, és Dekapuliából, és Jeruzsálemből, és Júdeából és Jordán elvöl.

5

Share Button