Lukács 13

1 Abban az időben pedig érkeztek némelyek, akik hírt hoztak a Galileaiak felől, akiknek vérét Pilátus áldozatukkal elegyítette. 2 És ezt mondta nekik felelve: „Gondoljátok, hogy ezek a Galileaiak vétkesebbek voltak minden Galileainál, mert ezeket elszenvedték? 3 Dehogy! Mondom nektek, hanem, ha nem elmélkedtek át mindent, hasonlóképpen vesztek el. 4 Vagy az a tizennyolc, akikre ráesett a torony Siloámban és megölte őket, gondoljátok, hogy több tartozásuk volt, mint más Jeruzsálemben lakó embernél? 5 Dehogy! Mondom nektek, ha nem elmélkedtek át mindent mindnyájan ugyanúgy vesztek el.”
6 De ezt a példázatot mondta: „Valakinek volt egy fügefája ültetve a szőlejében, elment, hogy rajta gyümölcsöt keressen, de nem lelt. 7 Ezt mondta a szőlőmunkásának: Lám, már három éve járok ehhez a fügefához gyümölcsöt keresni rajta, de nem lelek; Vágd ki azt, miért foglalja itt a földet? 8 Az pedig ezt mondta felelve neki: Uram, hagyd őt még ez éven, körülásom és megtrágyázom, 9 És ha gyümölcsöt terem, akkor jó, de ha nem, akkor vágd ki.”
10 A zsinagógában tanított az egyik Szombaton. 11 És volt ott egy asszony, akinek betegség szelleme volt tizen-nyolc éve és meggörbült és nem volt képes egészen felegyenesedni. 12 Jézus őt látván, odahívta és mondta neki: „Asszony, feloldatik a betegséged!” 13 és kezeit rátéve, rögtön felegyenesedett és dicsőítette az Istent. 14 A zsinagógafő, felháborodásában így felelt, arra, hogy Jézus Szombaton gyógyított, s mondta a sokadalomnak: „Hat nap van a munkálkodásra; Akkor jöjjetek magatokat gyógyíttatni és ne a Szombat napján!” 15 Az Úr pedig megfelelt neki, mondva: „Képmutatók, vajon nem oldjátok-e el mindnyájan ökrötöket vagy szamaratokat a jászoltól és vezetitek el megitatni Szombaton is? 16 Hát ezt a lányát Ábrahámnak, akit megkötözött a Sátán immár tíz és nyolc esztendeje, nem kellet-e feloldani kötözöttségéből a Szombat napján?” 17 Megszégyenültek mind az ellenfelei, amikor ezeket mondta, és az egész sokadalom örült azoknak a dicsőséges dolgoknak, amik általa lettek.
18 Mondta tehát: „Mihez hasonló az Isten Országa, mihez is hasonlítsam? 19 Hasonló a mustármaghoz, amit fog az ember és elveti magának a kertjében, felnövekedik és fává lesz; és az Égi szárnyasok sátrat vernek ágai között.”
20 É ismét mondta: „Mihez hasonlítsam az Isten Országát? 21 Hasonló a kovászhoz, amit fog az asszony és három mérték lisztbe elegyít, míg az egész megkel.”
22 És körbejárt a városokban és a falvakban tanítva, Jeruzsálembe tevén utazását.
23 Mondta neki valaki: „Uram, kevesen vannak, akik megváltódnak?” Ő pedig így szólt: 24 „Igyekezzetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan mennének be, de nincs erejük. 25 Amikor fölkel a gazda és bezárja az ajtót, sokan kezdenek kint állni és az ajtón kopogni mondván: Uram, nyisd meg nekünk, és ő ezt feleli: Nem tudom, hogy ti honnan vagytok! 26 Akkor kezditek majd mondani: Előtted ettünk és ittunk és a mi utcáinkon tanítottál. 27 De ő így szól: Mondom nektek, nem tudom, hogy honnan vagytok! Távozzatok tőlem mind ti hamisat munkálók! 28 Lesz ott sírás és fogak csikorgatása, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a prófétákat az Isten Országában, titeket azonban kivetnek onnan. 29 És jönnek majd keletről és nyugatról és északról és délről és az Isten Országában asztalhoz telepednek. 30 És ím, vannak utolsók, kik elsők lesznek és vannak elsők, kik utolsókká lesznek.”
31 Abban az órában jöttek valami farizeusok és mondták neki: „Eredj és menj innen, mert Heródes meg akar ölni téged!” 32 És mondta nekik: „Menjetek és mondjátok meg ennek a rókának: íme, ördögöket vetek ki és gyógyítok ma és holnap és harmadnap készen leszek. 33 Hanem nekem ma, holnap és utána úton kell lennem, mert nem lehet, hogy próféta, Jeruzsálemen kívül vesszen el.
34 Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat és megkövezed a hozzád küldötteket, hányszor akartam összegyűjteni a fiaidat, amint a tyúk gyűjti szárnyai alá csibéit, de nem akartátok! 35 Lám, elhagyatnak a házaitok; mondom nektek, nem láttok engem, amíg nem mondjátok:
Áldott, aki jön az Úr nevében!”

Share Button