Lukács 3

1 Tiberius Cézár uralkodásának tizenötödik esztendejében, pedig amikor Júdeában Pontius Pilátus volt a helytartó, és Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhonitis vidékének a negyedes fejedelme pedig, az ő testvére Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme Lizániás, 2 Annás és Kajafás főpapsága alatt, szólt az Isten szava Jánoshoz, Zakariás fiához, a pusztában. 3 És elment a Jordán körül fekvő minden vidékre hirdetvén az átelmélkedés bemerítkezését a vétkek elhagyására. 4 Amint Izajás próféta beszédeinek könyvében írva van:
„A pusztában kiáltónak hangja:
készítsétek az Úr útját,
tegyétek egyenessé az ösvényeit.
5 Minden völgy betöltetik,
és minden hegy és domb megalacsonyíttatik, és a kanyarok egyenesekké lesznek, és a göröngyök sima úttá.
6 és meglátja az Isten szabadítását minden hús.”
7 Tehát mondta a hozzá bemerítkezni kijött sokaságnak: „Viperák nemzetsége! Ki intett titeket, hogy a bekövetkező harag elől fussatok? 8 Teremjétek hát méltó gyümölcseit az átértelmezésnek! Ne mondogassátok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is támaszthat gyermeket Ábrahámnak. 9 Immár pedig a fejsze a fák gyökerére vettetett, minden fa ezért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik.”
10 És megkérdezte őt a sokadalom: „Tehát mit tegyünk? 11 Ő ezt felelte nekik: „Akinek két köténye van, adja annak, akinek nincs; és akinek élelme van, tegyen hasonlóképp”. 12 Azonban jöttek a vámosok is bemerítkezni és kérdezték őt: „Tanító, mit tegyünk?” 13 Ő pedig ezt mondta nekik: „Semmi többet ne szedjetek a nektek megszabottnál.” 14 De kérdezték őt a katonák is, szólva: „És mi mit tegyünk”? Ezt mondta nekik: „Senkit se zsaroljatok vagy bántsatok, hanem elégedjetek meg a zsoldotokkal.”
15 Miközben a nép várakozott, tanakodtak mind a szívükben János felől, hogy nem ő-e a Felkent? 16 De János megfelelt mindnek, szólván: „Én csak a vízben merítelek be benneteket, de érkezik, aki erősebb nálam; akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani; az majd bemerít titeket a Szent Szellemben és a tűzben. 17 Akinek kezében van a szórólapátja, és megtisztítja szérűjét, és a gabonát csűrébe takarítja, a pelyvát meg olthatatlan tűzzel elégeti.”
18 És még sok egyébre is intette őket, hirdette az örömhírt a népnek. 19 Heródest, a negyedes fejedelmet is megfeddte, Heródiás, a testvére asszonya miatt, és minden gonosz tette miatt Heródesnek, 20 amiket az még azzal is megtetézett, hogy tömlöcbe vetette Jánost.
21 Történt pedig, amikor az egész nép bemerítkezett, és Jézus is bemerítkez-vén imádkozott, megnyílt az Ég, 22 leszállt rá a Szent Szellem testileg, mint galamb képzete, és hang lett az Égből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.”
23 Jézus, pedig mintegy harminc esztendős volt, amikor föllépett. Azt állítják róla, hogy József fia volt, aki Éli fia volt, 24 ez Mattát, ez Lévi, ez Melkhi, ez Jannái, ez József, 25 ez Matthat, ez Ámosz, ez Nákhum, ez Heszli, ez Naggáj, 26 ez Maat, ez Mattát, ez Szemei, ez József, ez Joda, 27 ez Jokhanán, ez Reza, ez Zerubbábel, ez Szalatiél, ez Néri, 28 ez Melki, ez Addi, ez Kósz, ez Elmadám, ez Ér, 29 ez Jézus, ez Eliezer, ez Jórim, ez Matthát, ez Lévi, 30 ez Simeon, ez Júda, ez József, ez Jonán, ez Eljakim, 31 ez Meleá, ez Menna, ez Mattát, ez Nátám, ez Dávid, 32 ez Izáj, ez Obed, ez Boász, ez Szalmóz, ez Nakhson, 33 ez Aminadab, ez Admin, ez Arni, ez Heszrom, ez Fáresz, ez Júda, 34 ez Jákob, ez Izsák, ez Ábrahám, ez Táré, ez Nákhor, 35 ez Szerakh, ez Ragau, ez Fáreg, ez Eber, ez Szála, 36 ez Kenán, ez Árpakhszád, ez Noé, ez Lámekh, 37 ez Matuszalakh, ez Hénokh, ez Járed, ez Mahalal, ez Kenan, 38 ez Enos, ez Szet, ez Ádám, ez az Istené.

Share Button