Márk 1

  1 A Felkent Jézus, [Isten Fia] örömhírének kezdete.
2 Amint Izajás próféta megírta:
„Íme, elküldöm küldöttemet arcod előtt,
aki elkészíti utadat;
3 a pusztában kiáltónak hangja:
`Készítsétek az Úr útját,
tegyétek egyenessé ösvényeit’”,
4 A Bemerítő János a pusztában lett, hirdetve a teljes átértelmezés bemerítkezését a vétkek elengedésére. 5 Kiment hozzá Júdea egész vidéke és a Jeruzsálemiek mind. Bemerítette őket a Jordán folyóban, miután megvallották vétkeiket. 6 János öltözete teveszőrből volt, és bőröv a dereka körül, sáskákat és vadmézet evett.
7 És hirdette így szólva: „Érkezik, aki erősebb nálam, akinek nem vagyok méltó leborulva megoldani a saruja szíját sem. 8 Én a vízbe merítelek be titeket, ő pedig a Szent Szellembe fog titeket bemeríteni.”
9 És történt azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és János bemerítette őt a Jordánban. 10 Amint feljött a vízből, látta megnyílni az Eget, és a Szellemet, mint galambot leszállni rá; 11 és hang jött az Égből: „Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm!”
12 Ezután a Szellem azonnal kivetette őt a pusztába. 13 A pusztában volt negyven napig; a Sátán kísértette. A vadállatokkal volt és a hírnökök szolgáltak neki.

14 Miután János átadatott, Jézus Galileába ment, hogy hirdesse Isten örömhírét. 15 Azt mondta: „Betelt az idő, és elközelgett az Isten Országa. Alakítsátok át az értelmeteket és higgyetek az örömhírben.”
16 Amikor a galileai tenger mellett elment, meglátta Simont és testvérét Andrást, amint hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. 17 Jézus azt mondta nekik: „Jöjjetek utánam, és én emberek halászaivá teszlek titeket!” 18 Ők rögtön elhagyták hálóikat, és követték őt. 19 Továbbmenve kissé meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint ők is a hálóikat javították a hajóban, 20 és azonnal hívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a béresekkel együtt a hajóban hagyták, és követték őt.
21 Bementek Kafarnaumba. Szombaton rögtön bement a zsinagógába és tanított. 22 Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.
23 Volt a közeli zsinagógában egy ember tisztátalan szellemtől megszálltan és kiáltozott: 24 „Mi közünk hozzád, názáreti Jézus! Azért jöttél, hogy elveszejts minket? Tudom ki vagy: az Isten Szentje!” 25 Jézus megparancsolta neki: „Némulj el, és menj ki belőle.” 26 A tisztátalan szellem erre megrángatta őt, majd igen nagy hanggal kiment belőle. 27 Erre mindnyájan elcsodálkoztak, s azt kérdezték egymástól: „Mi ez? Új tanítás, hatalommal? Még a tisztátalan szellemeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki.” 28 Egyszerre elterjedt a híre Galilea egész vidékén.
29 És mindjárt kiment a zsinagógából, és elmentek Simon és András házába Jakabbal és Jánossal. 30 Simon anyósa lázasan feküdt, mindjárt szóltak is Jézusnak felőle. 31 Odament hozzá, és felemelte a kezénél fogva. Erre rögtön elhagyta a láz, és szolgált nekik.
32 Amikor este lett és a Nap lement, odahordták hozzá az összes beteget és az ördöngösöket: 33 az egész város odagyűlt az ajtóhoz. 34 Meggyógyított sok, különféle bajokban gyötrődő beteget, és sok ördögöt vetett ki, de nem hagyta őket beszélni, mert ismerték őt.
35 Másnap kora hajnalban fölkelt, kiment, és elment egy puszta helyre, hogy ott imádkozzék. 36 És követte őt Simon, és akik vele voltak. 37 Amikor meglelték, azt mondták neki: „Mindenki téged keres.” 38 Azt felelte: „Eredjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessek, mert azért jöttem.”
39 És bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, és ördögöket vetett ki. 40 Akkor odajött hozzá egy leprás odahívva őt, [s térdre esve] így kérlelte: „Ha akarod, meg tudsz tisztítani.” 41 Jézus megkönyörült rajta. Kinyújtotta kezét, megérintette, s azt mondta neki: „Akarom; tisztulj meg!” 42 Amikor ezt kimondta, azonnal eltűnt róla a lepra, és megtisztult. 43 És rádörrenve azonnal elküldte őt e szavakkal: 44 „Vigyázz, senkinek se szólj erről; hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld föl tisztulásodért, amit Mózes rendelt, bizonyságul nekik.” 45 De az, elmenve, híresztelni kezdte a dolgot, úgyhogy Jézus már nem mehetett nyilvánosan a városba, hanem kint a puszta helyeken tartózkodott; és hozzá gyülekeztek mindenhonnan. 

Share Button