Márk 2

  1 Néhány nap múlva ismét bement Kafarnaumba és hallották már, hogy a házban van. 2 Sokan összegyűltek, úgyhogy már az ajtóhoz sem fértek, és hirdette nekik az Igét. 3 Közben odajöttek hozzá néhányan, akik egy köszvényest hoztak, négyen cipelték. 4 Mivel nem tudták eléje vinni a tömeg miatt, kibontották a ház tetejét, ahol ő volt, és átlyukasztva azt, lebocsátották az ágyat, amelyen a köszvényes feküdt. 5 Jézus látva a hitüket így szólt a köszvényeshez: „Fiam! Vétkeid bocsánatot nyertek.” 6 Ültek ott néhányan az írástudók közül is és azt gondolták szívükben: 7 „Hogyan beszélhet ez így? Káromkodik. Ki bocsáthatja meg a vétkeket, ha csak nem egy, az Isten?” 8 Jézus rögtön felismerte szellemével, hogy így vélekednek magukban, ezért azt mondta nekik: „Miért fontoljátok ezeket szívetekben? 9 Mi könnyebb, azt mondani a köszvényesnek: ’Elbocsáttattak a vétkeid’, vagy azt mondani: ’Kelj föl, vedd ágyadat és járj’? 10 Hogy pedig lássátok, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a vétkeket elbocsátani – mondja a köszvényesnek: 11 szólok neked, kelj föl, vedd ágyadat és menj haza!” 12 Az felkelt, fogta az ágyát, és elment mindenki szeme láttára, úgyhogy mind csodálkoztak, és dicsőítették az Istent. Ezt mondták: „Ilyet még nem láttunk soha.”
13 És ismét kiment a tenger mellé. Az egész tömeg hozzá jött, és tanította őket.
14 És továbbmenve, meglátta Lévit, Alfeus fiát a vámnál ülni, és megszólította: „Kövess engem!”. Az fölkelve követte őt.
15 És történt, hogy asztalhoz ültette őt a házában, ahol sok vámos és vétkes telepedett le Jézussal és tanítványaival együtt; sokan voltak ugyanis, akik követték őt. 16 Az írástudók és a farizeusok, azt látva, hogy a vétkesekkel és vámosokkal eszik, szóltak a tanítványainak: „Miért eszik a ti tanítótok vámosokkal és bűnösökkel?” 17 Jézus meghallotta és azt mondta nekik: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek, nem az igazakat jöttem hívni, hanem a vétkeseket.”
18 János tanítványai és a farizeusok böjtöltek. Odajöttek néhányan, és megkérdezték Jézustól: „Miért böjtölnek János és a farizeusok tanítványai, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek?” 19 Jézus így felelt: „Vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Amíg náluk van a vőlegény, nem böjtölhetnek. 20 Eljönnek azonban a napok, amikor elveszik tőlük a vőlegényt: azon a napon majd böjtölnek. 21 Senki sem varr régi ruhára nyers szövetből foltot, mert elszakítja az ép részt is, és a szakadás még nagyobb lesz. 22 Senki sem tölt új bort régi tömlőbe, ha mégis, a bor szétszakítja a tömlőt és elveszejti a bort és a tömlőt is. Az új bor új tömlőbe való.”
23 És lett, hogy amikor Szombaton a vetések közt járt, tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. 24 A farizeusok azt mondták neki: „Nézd, azt teszik Szombaton, amit nem szabad.” 25 Ő így felelt nekik: „Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett, és éhezett? ő, és akik vele voltak? 26 Hogyan ment be az Isten házába Abjatár főpap idejében, és evett a kitett kenyerekből, amelyeket nem szabad másnak megenni, csak a papoknak, és adott a vele lévőknek is?” 27 Aztán mondta nekik: „A Szombat lett az emberért, és nem az ember a Szombatért. 28 Ezért az Emberfia ura a Szombatnak is.” 

Share Button