Márk 6

1 És kijött onnan, és elment a saját hazájába, és a tanítványai követték őt. 2 És Szombat lett, amikor elkezdett a zsinagógában tanítani. És sokan hallgatták csodálkozva, így szólva: „Honnan vette ezeket? És ez a bölcsesség, amely neki adatott? És ezek a keze által lett erőhatások? 3 Nem az ács ez, Mária fia, Jakab és József és Júdás és Simon testvére? Nem az ő nővérei vannak itt nálunk?” És megbotránkoztak benne. 4 Jézus pedig azt mondta nekik, hogy nem vetik meg a prófétát, csak a maga hazájában, a rokonai között és a házában. 5 És egyszer sem volt képes ott erőit működtetni, csak kevés beteget gyógyított meg, rájuk téve kezét. 6 És csodálkozott hitetlenségükön (bizalmatlanságukon). Ezután bejárta a helységeket a környéken és tanított. 7 Aztán odahívta a tizenkettőt, és elkezdte őket kettesével elküldeni. És megadta nekik a hatalmat a tisztátalan szellemek felett. 8 És utasítást adott nekik, hogy az útra vándorboton kívül semmit ne vigyenek; se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt az övükben. 9 Hanem szandált kössenek, de ne kössenek két köntöst. 10 És így szólt hozzájuk: „Ha valahol bementek egy házba, maradjatok ott, amíg el nem jöttök onnan. 11 És, ha valahol nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek ki, rázzátok le lábatokról a port is, tanúságul ellenük.” 12 Azok elmentek, és hirdették az átelmélkedést. 13 Sok ördögöt kivetettek, sok beteget megkentek olajjal, és azok meggyógyultak.

14 Heródes fejedelem is hallott róla, mert a neve ismert volt már és azt mondták: „A Bemerítő János támadt fel a halálból, azért működnek benne az erők.”. 15 Mások pedig így szóltak: „Illés ő.” Ismét mások azt mondták: „Próféta ez; mintha egy lenne a próféták közül.” 16 Ezeket hallva Heródes így szólt: „János, akit lefejeztem, az támadt fel.”

17 Mert Heródes maga küldött János elfogására. Megkötöztette őt a börtönben Heródiás miatt, aki a testvérének, Fülöpnek volt a felesége, de ő feleségül vette. 18 János ugyanis azt mondta Heródesnek, hogy nem szabad a testvére feleségét elvennie. 19 Ezért aztán Heródiás megneheztelt, és meg akarta őt ölni, de nem volt képes rá. 20 Heródes ugyanis félt Jánostól, tudta róla, hogy igaz és szent férfiú, ezért védelmébe vette, és őt hallgatva sokszor kétkedés fogta el, és szívesen hallgatta.

21 És történt, hogy amikor Heródes a születésnapján lakomát rendezett országa nagyjainak, ezredeseinek és Galilea előkelőségeinek, 22 bement Heródiás lánya és táncolt nekik és ez nagyon tetszett Heródesnek és az asztaltársaságnak. A fejedelem erre azt mondta a lánynak: „Kérj tőlem, amit csak akarsz, és megadom neked.” 23 Meg is esküdött neki, hogy: „Bármit kérsz, megadom neked, akár az országom felét is!”. 24 Az kiment és megkérdezte anyjától: Mit kérjek?” Az így szólt: „A Bemerítő Jánosnak a fejét.” 25 Erre rögtön bement a fejedelemhez és mondta: „Azt akarom, hogy rögtön add nekem egy tálon a Bemerítő János fejét.” 26 A fejedelem szomorú lett, de az eskü és az asztaltársak miatt nem akarta kedvét szegni. 27 Rögtön elküldte a hóhért, megparancsolta, hogy hozzák el a fejét egy tálon. Az lefejezte a tömlöcben, 28 elhozta a fejét egy tálon, és átadta a lánynak, a lány pedig odaadta az anyjának. 29 Amikor a tanítványai meghallották ezt, eljöttek, elvitték a testét és egy síremlékbe helyezték.

30 Az apostolok ismét összegyűltek Jézushoz, és mind hírül adták, hogy mi mindent tettek és mit tanítottak. 31 Ő ekkor azt mondta nekik: „Gyertek külön egy puszta helyre, és pihenjetek meg egy kicsit.” Mert sokan jöttek-mentek és még enni sem volt idejük.

32 És elmentek hajóban egy puszta helyre külön. 33 És látták őket elvonulni és felismervén, sok városból odafutottak gyalog, és megelőzték őket.

34 Amikor kiszállt, Jézus meglátta a hatalmas tömeget, és megsajnálta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, és sok mindenre kezdte őket tanítani.

35 És már kései óra lett, mikor odamentek hozzá tanítványai, és azt mondták neki: „Puszta ez a hely és kései az óra. 36 Bocsásd el őket, hogy a környékbeli majorokba és falvakba menjenek és élelmet vásároljanak maguknak.” 37 Ő azonban ezt felelte nekik: „Adjatok nekik ti enni.” Azok így válaszoltak: „Menjünk el és vásároljunk kétszáz dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik?” 38 Erre megkérdezte tőlük: „Hány kenyeretek van? Eredjetek, nézzétek meg.” Mikor megszámolták, azt mondták: „Öt darab, és két halunk.” 39 Ő megparancsolta nekik, hogy telepítsék le mindnyájukat csoportokban a zöld füvön. 40 Letelepedtek, tehát rendezett csoportonként százasával és ötvenesével. 41 Akkor fogta az öt kenyeret és a két halat, föltekintett az Égre, áldás mondott, és megtörte a kenyereket. Aztán odaadta tanítványainak, hogy eléjük tegyék. A két halat is elosztotta valamennyiük között. 42 Mindnyájan ettek és jóllaktak. 43 A megmaradt kenyérdarabokkal és a halakkal tizenkét kosarat töltöttek meg. 44 Akik ettek a kenyerekből, ötezren voltak, csak a férfiak.

45 És mindjárt megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek előre a túlpartra, Betszaidába, amíg ő eloszlatja a sokadalmat. 46 Miután elküldte őket, felment a hegyre imádkozni. 47 És este lett, a hajó a tenger közepén volt, ő meg egymaga a földön. 48 Látta őket küszködni az evezéssel, mert ellenszelük volt. Az éjszaka negyedik őrváltása körül érkezett hozzájuk a tengeren járva, majd el akart mellettük haladni. 49 Azok pedig látva őt tengeren járóként, kísértetnek nézték és fölkiáltottak, 50 mivel mindnyájan látták őt, és zavarba estek. De ő mindjárt beszélt hozzájuk, és azt mondta nekik: „Bátorság! Én vagyok, ne féljetek!” 51 Majd belépett hozzájuk a hajóba, a szél pedig elállt. Ők erre még jobban magukon kívül lettek. 52 Mert nem értettek ugyanis a kenyerekből, s a szívük még érzéketlen volt.

53 És átkelve a tavon, és Genezáret földjére jutottak és kikötöttek, 54 de mihelyst kijöttek a hajóból, az emberek rögtön felismerték őt, 55 és körbefutva az egész környéken elkezdték a betegeket ágyastól összehordani oda, ahol hallották, hogy ott van. 56 És ahol csak bement a falvakba, majorokba vagy városokba, az utcákra tették a betegeket, és kérték őt, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék. Mindazok, akik megérintették őt, megszabadultak.

Share Button