Máté 1

   1 A Felkent Jézus nemzetségének könyve, ő Dávid fia, Ábrahám fia.
2 Ábrahám Izsákot nemzette, Izsák pedig Jákobot, Jákob Júdát és testvéreit, 3 Júda nemzette Támártól Fáreszt és Zárát, Fáresz Ezrómot nemzette, Ezróm Arámot nemzette, 4 Arám nemzette Aminádábot, Aminádáb nemzette, Naasszont, Naasszon nemzette Szalmont, 5 Szalmón nemzette Boázt Ráchábtól, Boáz Obédet nemzette Rúttól, Obéd Jesszét nemzette, 6 Jessze Dávidot nemzette, a Fejedelmet.
Dávid Salamont nemzette attól, aki Úriásé, 7 Salamon pedig nemzette Roboámot, Roboám nemzette Abiát, Abia nemzette Aszáfot, 8 Aszáf nemzette Jószafátot, Jószafát nemzette Jórámot, 9 Jórám nemzette Oziját, Ozija nemzette Jóatámot, Jóatám nemzette Áházt, Áház nemzette Ezékiást, 10 Ezékiás nemzette Manasszét, Manasszé nemzette Ámószt, Ámósz nemzette Jósiát, 11 Jósia nemzette Jekoniát és annak testvéreit a babilóni áttelepítéskor.
12 A babilóni áttelepítés után Jekonia Szalatiélt nemzette, Szalatiél nemzette Zorobábelt, 13 Zorobábel nemzette Abiudot, Abiud nemzette Eljákimot, Eljákim nemzette Azórt, 14 Azór nemzette Szádókot, Szádók nemzette Ákimot, Ákim nemzette Eliúdot, 15 Eliúd nemzette Eleázárt, Eleázár nemzette Mattánt, Mattán nemzette Jákobot, 16 Jákob nemzette Józsefet, Máriának a férjét, akitől Jézus született, akit Felkentnek mondanak.
17 Tehát minden nemzetség Ábrahámtól fogva Dávidig tizennégy nemzetség, Dávidtól fogva a Babilonba viteletiglen tizennégy nemzetség, és a Babilonba vitelettől fogva a Felkentig tizennégy nemzettség.

18 A Felkent Jézusnak pedig így történt a születése: Anyja Mária, Józseffel volt eljegyezve, de egybekelésük előtt a Szent Szellemtől találtatott foganni a méhében. 19 Mivel pedig a férje József igaz volt és nem akarta őt megszégyeníteni, tanácsosnak tartotta rejtve eloldozni. 20 Míg ezeken felindulván volt, lám, az Úr hírnöke jelent meg neki álmában, így szólva hozzá: „József, Dávid fia, ne félj Máriát, a te asszonyodat odavenni, mert ami őbenne születik az a Szent Szellemtől van. 21 Fiút szül, és Jézusnak fogod nevezni, mert ő szabadítja meg népét a vétkeiktől.” 22 Ez az egész pedig azért lett, hogy teljesedjék, ami mondatott az Úrtól a próféta által:
23 „Lám a szűz fiút vall a méhében, és
szül, és Emmánuelnek neveztetik,
ami magyarázva: velünk az Isten.” 24 József pedig az álmából felkelve, úgy tett, amint az Úr hírnöke parancsolta neki, és odavette a feleségét. 25 És nem ismerte meg őt, míg meg nem szülte az elsőszülött fiát; és a nevét Jézusnak hívta. 

Share Button