Máté 10

1 S odahívta a tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan szellemek felett, hogy kivethessék őket, és meggyógyíthassanak minden gyengeséget és betegséget.
2 A tizenkét apostolnak pedig ez volt a neve: az első Simon, kit Péternek mondanak; András az ő testvére; és Jakab, Zebedeus fia és János az ő testvére; 3 Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámos; Jakab Alfeus fia; és Tádé, 4 a kánaáni Simon, és iskarióti Júdás, aki elárulta őt.
5 Jézus ezt a tizenkettőt küldte, utasítván őket, ezt mondta: „A nemzetek útjára ne menjetek és a szamaritánusok városaiba be ne menjetek, 6 menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz! 7 Menjetek és hirdessétek mondván: Elközelgett az Egek Országa! 8 Az erőtleneket gyógyítsátok, támasszátok fel a halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, vessétek ki az ördögöket; adományként kaptátok, adományként adjátok. 9 Ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se pénzt az övetekbe, 10 se tarsolyt az útra, se két inget, se sarut, se botot, mert méltó a munkás a táplálékára. 11 Ha valamely városba vagy faluba érkeztek, kérdjétek, ki az, aki méltó benne, lakjatok nála amíg ki nem mentek. 12 Bemenvén egy házba, köszöntsétek azt! 13 Ha pedig méltó az a ház, a békétek száll rá; ha azonban nem méltó, a békétek visszaszáll róla. 14 Ha pedig valaki nem fogad be titeket és nem hallgatja az igéiteket, menjetek ki abból a házból és abból a városból és rázzátok le a porát a lábatokról. 15 Bizony mondom nektek, Szodoma és Gomorra földjének könnyebb lesz az ítélet napján, mint annak a városnak.
16 Lám, elküldelek én titeket, mint juhokat, a farkasok közé. Legyetek okosak, mint a kígyó és egyszerűek, mint a galambok.
17 Őrizkedjetek az emberektől, mert a főtanácsnak fognak átadni titeket, és a zsinagógáikban megostoroznak titeket. 18 A vezetők és az fejedelmek elé vitettek énértem az ő tanúságukra és a nemzetekére. 19 Mikor pedig odaadnak titeket, ne tanakodjatok, hogy miként vagy mit beszéljetek; mert megadatik nektek abban az órában, mit is beszéljetek. 20 Mert nem ti lesztek, akik beszéltek, hanem az Atyátok Szelleme lesz, a bennetek beszélő.
21 Mert testvér a testvért adja majd a halálra, és apa a gyermeket; a gyermekek felkelnek szüleik ellen és halálra gyötrik őket. 22 És az én nevemért mindenek által meggyűlöltettek, aki azonban állhatatos marad végig, az üdvözül.
23 Amikor üldöznek az egyik városban titeket, fussatok a másikba, mert mondom nektek, nem értek végére Izrael városainak, míg el nem jön az Emberfia.
24 Nem nagyobb a tanítvány a tanítójától, sem a rabszolga az ő urától. 25 Elég a tanítványnak, hogy olyan legyen, mint a tanítója, és a rabszolgának, hogy olyan legyen, mint az ura. Ha a ház urát Belzebubnak nevezték, mennyivel inkább a házbelieket?
26 Ezért, tehát ne féljetek azoktól; mert semmi sincsen eltakarva, ami fel ne táratna, és semmi rejtett nincs, ami ki ne tudódna. 27 Amit pedig a Sötétségben szólok nektek, azt a Fényben mondjátok, és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek az épületek tetejéről.
28 Ne féljetek azoktól, akik a testeteket megölik, azonban a lelketeket nem ölhetik meg; inkább azoktól féljetek, akik a lelket is és a testet is elveszejtik az alvilágban. 29 Nemde két verebet adnak fél pénzért? És azok közül egy sem esik a földre a ti Atyátok nélkül. 30 A ti fejetek hajának, pedig minden fürtje megszámláltatott. 31 Ezért ne féljetek azoktól, mert jobbak vagytok ti azoktól a verebektől.
32 Ezért mind, aki megvall engem az emberek előtt, megvallom én is őt, az Égi Atyám előtt. 33 Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Égi Atyám előtt.
34 Ne gondoljátok, hogy békét vetni jöttem a földre; nem békét vetni jöttem, hanem szablyát. 35 Mert azért jöttem, hogy szétválasszam a fiút az apjától, leányt az anyjától, menyet az anyósától: 36 és saját háznépe lesz az ember ellensége.
37 Aki pedig apját vagy anyját inkább kedveli, mintsem engem, nem méltó hozzám; és aki a fiát vagy a lányát inkább kedveli, mintsem engem, nem méltó hozzám. 38 És aki nem veszi keresztjét és követ engem, nem méltó hozzám. 39 És, aki megleli a lelkét, elveszejti azt, és aki elveszejti a lelkét érettem, megleli azt.
40 Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, az, az engem küldőt fogadja be. 41 Aki prófétát fogad be a próféta nevében, a próféta érdemét veszi, és aki igazat fogad be igaz nevében, az igaznak érdemét veszi. 42 Aki megitat egy pohár hűsítővel, egyedül tanítványi voltára egyet ezen kicsinyekből, mondom nektek: nem veszíti el érdemét.”

Share Button