Máté 12

   1 Abban az időben, Jézus a Szombaton, egy vetésen keresztül ment át; a tanítványai, pedig megéhezve, gabonafőket kezdtek szaggatni és enni. 2 A farizeusok pedig ezt látva, mondják neki: „Lám, a te tanítványaid olyat tesznek, amit nem illendő tenniük Szombaton.” 3 Ő ezt mondta nekik: „Nem ismeritek, mit tett Dávid, mikor megéhezett, ő és akik vele voltak? 4 Hogy bement az Isten házába és megette a kitett kenyereket, amiket nem illet volna megennie, sem azoknak, akik vele voltak, hanem csak a papoknak. 5 Avagy nem olvastátok a Törvényben, hogy a papok Szombaton a Templomban megtörik a Szombatot, és vétlenek? 6 Mondom pedig nektek: nagyobb ez itt a Templomtól. 7 Ha pedig felismernétek, hogy mi ez: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot, soha ezeket az ártatlanokat nem kárhoztattátok volna. 8 Mert az Emberfia ura a Szombatnak.”
9 És onnan elmenve az ő zsinagógájába érkezett. 10 És volt ott egy aszú kezű ember. És kérdezték tőle: „Szabad-e Szombaton gyógyítani?” Hogy bevádolhassák. 11 Ő pedig ezt mondta nekik: „Ki azaz ember közületek, akinek van egy juha és az Szombaton esik verembe, nem ragadja-e meg és emeli ki azt? 12 Mennyivel hasznosabb az ember a juhoknál. Tehát szabad jót tenni Szombaton.” 13 Akkor azt mondja az embernek: „Nyújtsd ki a kezed!” kinyújtotta és olyan egészséges lett mint a másik. 14 Kimenve pedig a farizeusok tanácsot tartottak ellene, hogy elveszejtsék.
15 Jézus pedig ezt ismerve elment onnan. Nagy sokadalom követte őt, és meggyógyította őket mind. 16 És megparancsolta nekik, hogy ne jelentsék a tetteit. 17 Hogy beteljesedjék, ami mondatott Izajás próféta által:

18 Lám, a gyermek, akit választottam,
a szerettem, akiben kedvét leli a lelkem;
Ráhelyezem a szellemem,
és ítéletet hirdet a nemzeteknek;
19 Nem vitázik és nem kiált,
senki sem hallja a tereken az ő hangját;
20 A megroppant nádat nem töri meg,
a füstölő mécsest nem oltja be,
míg győzelemre nem viszi az ítéletet;
21 és az ő nevében reménykednek a nemzetek.

22 Ekkor odahoztak neki egy ördöngös vakot és némát; és meggyógyította őt, úgy hogy szólt és látott. 23 És mind az egész sokaság csodálkozott és mondták: „Nemde ez Dávid fia?” 24 A farizeusok pedig ezt hallván, mondták: „Ez nem vet ki ördögöket, ha csak nem Belzebubbal, az ördögök fejedelmével.” 25 Ismervén, pedig a indulataikat, azt mondta nekik: „Minden ország, ami önmagában megoszlik, elpusztul, és minden város vagy ház, mi önmagával megoszlik, nem állhat fenn. 26 És ha a Sátán a Sátán által kivettetik, megoszttatik önmaga által; akkor hogy állhat fenn az ő országa? 27 Ezért, ha én Belzebubbal, az ördögök fejedelmével vetek ki ördögöket, a ti fiaitok kivel vetnek ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok. 28 Ha pedig én az Isten Szellemével vetek ki ördögöket, akkor eljött közétek az Isten Országa. 29 Avagy, hogy mehet valaki az erős házába, és elragadja az ő edényét, hacsak előtte meg nem kötözi az erőst, és csak akkor mehet bevenni a házát. 30 Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt énvelem, az szétszór.
31 Azért mondom nektek: minden vétek és káromlás elbocsáttatik az embereknek, azonban a Szellem káromlása nem bocsáttatik meg. 32 Ha valaki az Emberfia ellen mond igét, megbocsáttatik neki; azonban, aki a Szent Szellem ellen mond igét, nem bocsáttatik meg neki sem ebben a létben, sem pedig a következőben.
33 Avagy tegyetek jó fát és annak jó a gyümölcse is, avagy tegyetek rothadt fát és rothadt a gyümölcse is. Mert a fa gyümölcséről ismerszik meg. 34 Viperák nemzettei! Hogy beszélhetnétek tisztákat, gonosz voltúakként? Mert a szívnek bőségéből beszél a száj. 35 A tiszta ember tiszta kincséből hoz tisztát, és a gonosz ember a gonosz kincséből hoz ki gonoszat. 36 Mondom pedig én nektek, hogy minden hiú szólásról, amit az emberek beszélnek, számot kell adni az ítélet napján. 37 Mert az igéid által igazulsz meg, és az igéid által jutsz az elítéltetésre.”
38 Ekkor feleltek neki az írástudók és a farizeusok, mondván: „Tanító, jelet akarunk látni tőled!” 39 Ő pedig mondta felelve: „A gonosz és házasságtörő nemzedék jelet kíván, de nem adatik neki jel, ha csak nem Jónás prófétáé: 40 Mert amint Jónás a cet gyomrában három nap és három éjjel, úgy lesz az Emberfia a föld szívében három nap és három éjjel. 41 A ninivei férfiak felállnak az ítélet napján ezzel a nemzedékkel, és megítélik őket, mert ők átalakították értelmüket Jónás hirdetésére, és most teljesebb van itt Jónásnál. 42 Dél úrnője feláll majd az ítélet napján ezzel a nemzedékkel és megítéli őket, mert a föld végéről jött hallgatni Salamon bölcsességét, s most nagyobb van itt Salamonnál.
43 Amikor a tisztátalan szellem kijön az emberből, aszú helyen jár, megnyugvást keresve, de nem lelve. 44 Ekkor mondja: ’Visszafordulok a házamba, ahonnan kijöttem.’ És megérkezve üresen találja, kisöpörve és felékesítve. 45 Ekkor megyen és magához vesz még hét szellemet, nálánál gonoszabbakat, és bemenve ott laknak. Annak az embernek, pedig ez utóbbi állapota gonoszabb lesz, mint a megelőző. Így lesz ezzel a gonosz nemzedékkel is.”
46 Míg ő beszélt a sokaságnak, lám, az anyja és testvérei kint megálltak, kérvén, hogy beszélhessenek vele. 47 Tehát mondta neki az egyik: „Lám, a te anyád és a testvéreid, kint állnak és kérik, hogy beszélhessenek veled.” 48 És ő a neki szólónak felelte, ezt mondva: „Ki az én anyám és kik az én testvéreim?” 49 És kezét kiterjesztve tanítványai fölé, így szólt: „Ím, az én anyám és az én testvéreim! 50 Mert mind, aki megteszik az én Égi Atyám akaratát, az én testvérem és testvérnőm, és anyám.” 

Share Button