Máté 13

  1 Azon a napon, Jézus kiment a házból és a tenger mellé ült. 2 És nagy sokaság gyülekezett köréje, úgyhogy ő a hajóba ment leülni, míg a sokaság a parton állt.
3 És számos példázatban beszélt hozzájuk, mondván: „Lám, kiment a magvető vetni. 4 És amikor vetett, egynémely mag az útra esett, s jöttek a szárnyasok és megették azokat. 5 Mások sziklás helyre estek, ahol nem sok föld volt; és hamar kikelt, mivel nem volt mély a föld. 6 Azonban a Nap felkelt és megperzselődtek, mivel nem volt gyökerük, elszáradtak. 7 Némelyik a tövisek közé esett, a tövisek felnőttek és megfojtották őket. 8 Némelyik viszont jó földbe esett, és megadta a gyümölcsét, némelyik százszorosát, némelyik hatvanszorosát, némelyik harmincszorosát. 9 Akinek van füle, hallja meg.”
10 A tanítványok, pedig hozzá menve, mondták neki: „Miért példabeszédekben beszélsz hozzájuk?” 11 Ő pedig mondta nekik, felelve: „Mert nektek megadatott ismerni az Egek Országának titkait, ezeknek meg nem adatott meg. 12 Mert, akinek van, annak még adatik és bővelkedik; azonban, akinek nincs, attól még az is elvétetik, amilye van. 13 Azért szólok nekik példázatokban, mert látván nem látnak és hallván nem hallanak, sem nem értenek. 14 És beteljesedik rajtuk Izajás jövendölése, amely ezt mondja:

Hallván hallotok majd, de nem értetek,
és látván látjátok, de nem értitek.
15 Mert meghízott ennek a népnek a szíve,
és a fülükkel nehezen hallottak,
és szemeiket pedig behunyták,
nehogy lássanak szemeikkel;
és füleikkel ne halljanak,
és szívükkel ne értsenek,
és megtérjenek és meggyógyítsam őket.

16 A ti szemeitek, pedig boldogok, hogy látnak, a füleitek, hogy hallanak. 17 Mert mondom nektek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amiket ti láttok és nem láthatták; és hallani, amiket ti hallotok és nem hallhatták.”
18 „Ti, tehát halljátok meg a magvető példázatát. 19 Mind, aki hallja az Igét az Országról és nem érti, érkezik a gonosz és elragadja, ami annak szívébe vettetett. Ez az, ami az útra szóródott. 20 Ami pedig köves helyre esett, az, aki meghallja az Igét, és rögtön örömmel fogadja, 21 de nincs benne gyökere, hanem csak ideiglenes, s mihelyt üldözés és nyomorgatás támad az Ige miatt, rögtön megbotránkozik. 22 Ami pedig a tövisek közé esett, az, aki hallja az Igét, de [ennek] a létnek a gondjai és a gazdagság csalárd volta elfojtja az Igét és nem terem gyümölcsöt. 23 Ami pedig a jó földbe esett, az, az, aki hallja és érti az Igét, aki gyümölcsöt is terem, és terem százszorost, hatvanszorost, harmincszorost.”
24 Más példázatot is adott nekik, mondva: „Hasonlít az Egek Országa, ahhoz az emberhez, aki a földjébe jó magot vetett. 25 De amikor az emberek aludtak, eljött az ellensége és konkolyt vetett a búza közé és elment. 26 Mikor pedig felnövekedett a vetemény, és gyümölcsöt termett, meglátszott a konkoly. 27 A gazda rabszolgái pedig előállván, mondták neki: ’Uram, nem jó magot vetettél a földbe? Honnan van akkor a konkoly?’ 28 Ő pedig mondta nekik: ’Ellenséges ember tette ezt.’ A rabszolgák pedig mondták neki: ’Akarod-e, hogy elmenjünk és összeszedjük azokat?’ 29 Ő pedig mondja: „Nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is kiszeditek. 30 Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, az aratás idején majd azt mondom az aratóknak: Szedjétek össze a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek; a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe.”
31 Más példázatot is mondott: „Hasonló az Egek Országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember, elvet a mezejében. 32 Ami kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb a veteménynél és fává lesz, és eljönnek az égi szárnyasok és sátrat vernek ágain.”
33 Más példázattal is beszélt nekik: „Hasonló az Egek Országa a kovászhoz, amit vesz az asszony, három mérő lisztbe elegyíti, mígnem az egész megkel.” 34 Mindezeket a példázatokat mondta Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül nem szólt hozzájuk. 35 Hogy beteljesedjék, amit a próféta szólt, mondva:
Megnyitom az én számat példázatokra, és kitárom, amik e világ alapítása óta elrejtettek.”
36 Ekkor elbocsátva a sokaságot, bement Jézus a házba. A tanítványai hozzámentek, mondván: „Magyarázd meg nekünk a szántóföld konkolyáról való példázatot.” 37 Ő pedig felelve, mondja nekik: „Aki a jó magot veti, az Emberfia. 38 A szántóföld, pedig a világ, a jó mag az Országának a fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. 39 Az ellenség pedig az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig a hírnökök. 40 Amint azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, úgy lesz a lét beteljesedésében. 41 Az Emberfia elküldi a küldötteit és össze fogja gyűjteni az Országának minden csapdáját és a törvénytelenséget tevőket, 42 és a tüzes kemencébe vetik őket, ott lesz kiáltozás és fogak csikorgatása. 43 Akkor az igazságosak kitűnnek, mint a Nap az ő Atyjuk Országában. Hallja meg, akinek van füle.”
44 „Hasonló az Egek Országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amit a meglelő ember elrejt és e feletti örömében elmegy és minden vagyonát eladja és megvásárolja azt a szántóföldet.
45 Szintén hasonlít az Egek Országa a kereskedő emberhez, aki nemes gyöngyöket keres. 46 Meglelve egy értékes gyöngyöt, megy és mindenét eladja és megvásárolja azt.
47 Ismét hasonlít az Egek Országa egy tengerbe vetett varsához, amibe együvé vezettetik minden nemből levő; 48 ami, mikor megtelik, felvonatik a partra és ülve összegyűjtik edénybe a jókat, a romlottakat pedig kivetik. 49 Így lesz ezen korszak végeztével: kijönnek a hírnökök és elhatárolják az igazakat a gonoszaktól, 50 és tüzes kemencébe vetik azokat, és lesz ott kiáltozás és fogak csikorgatása.”
51 „Megértettetek-e mindent?” Mondták neki: „Igen.” 52 Tehát mondta nekik: „Ezért minden írástudó, aki az Egek Országára oktattatott, hasonló a gazdaemberhez, aki a kincsei közül kivesz újat és régit.”
53 Történt pedig, mikor Jézus ezen példázatoknak a végére ért, elment innen. 54 És a hazájába jutva, úgy tanította őket a zsinagógájukban, hogy magukon kívül kérdezgették és mondták: „Honnan van ennek a bölcsessége és az erői? 55 Nemde ez az ács fia? Nemde az ő anyját mondják Máriának és testvérei Jakab és József, Simon és Júdás? 56 És lánytestvérei is mind nálunk vannak? Honnak vannak ezek, tehát mind?” 57 És megbotránkoztak benne. Jézus azonban ezt mondta nekik: „Egy prófétának sincs tisztelet nélkül, ha csak nem hazájában és az ő házában.” 58 És a hitetlenségük miatt, nem is tette sok jelét hatalmának.

Share Button