Máté 15

   1 Akkor írástudók és farizeusok érkeztek Jézushoz, Jeruzsálemből, mondva: 2 „Miért lépnek át a te tanítványaid a vének hagyományán? Mert nem mossák meg a kezeiket, mikor kenyeret esznek.” 3 Ő pedig ezt feleli nekik: „Ti meg miért lépitek át az Isten parancsolatát a ti hagyományaitok által? 4 Mert Isten parancsolta ezt, mondva: Tiszteld apádat és anyádat, és: Aki apját vagy anyját szidalmazza, halállal végezze. 5 Ti pedig ezt mondjátok: Aki apjának vagy anyjának ezt mondja: Templomi ajándék az, amivel megsegíthetlek, 6 az akár ne is tisztelje az apját vagy az anyját. És érvénytelenné tettétek az Isten parancsolatát a hagyományaitok által. 7 Képmutatók, jól prófétált felőletek Izajás, szólva:
8 Ez a nép ajkával tisztel engemet;
szívüket, pedig messze távol tartják tőlem.
9 Pedig hiába tisztelnek engem,
ha emberek parancsolatait tanulva tanítanak.”
10 És odahívva a sokaságot, mondta nekik: „Halljátok és értsétek meg: 11 Nem az teszi közönségessé az embert, a mi a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az teszi közönségessé az embert.”
12 Akkor hozzámenve a tanítványai, mondják neki: „Tudod-e, hogy a farizeusok e beszédet hallván, megbotránkoztak?” 13 Ő pedig felelve mondta: „Minden növény, amelyet nem az én Égi Atyám növesztett, gyökerestől kitépetik. 14 Hagyjátok őket; vakoknak vak útmutatói ők, ha pedig vaknak a vak mutatja az utat, mind a ketten a verembe esnek.”
15 Péter pedig felelve, ezt mondta neki: „Magyarázd meg nekünk ezt a példázatot.” 16 Ő pedig ezt mondta: „Még most is értetlenek vagytok? 17 Nem értitek, hogy minden, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe vettetik? 18 Amik pedig a szájból jönnek ki, a szívből jönnek elő, és azok teszik közönségessé az embert. 19 Mert a szívből jönnek elő a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. 20. Ezek teszik közönségessé az embert; de a mosdatlan kézzel való evés nem teszik közönségessé az embert.”
21 És onnan elmenve Jézus, Tűrosz és Szidón vidékeire tért. 22 És íme egy kánaánita asszony jött ki annak a határáról, kiáltva mondja: „Könyörülj rajtam! Uram, Dávidnak fia, az én lányom gonoszul gyötörtetik egy ördögtől.” 23 Ő pedig egy szót sem felelt neki. És a tanítványai hozzá menve, kérik őt, mondva: „Küld el őt, mert utánunk kiált.” 24 Ő pedig felelve, mondta: „Nem küldettem, csak Izrael házának elveszett juhaihoz.” 25 Az asszony pedig odaérve, leborult előtte, mondva: „Uram, segíts nekem!” 26 Ő pedig mondta felelve: „Nem jó a gyermekek kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni.” 27 Az pedig mondta: „Úgy van, Uram; de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uruknak az asztaláról aláhullnak.” 28 Ekkor felelvén Jézus, azt mondta néki: „Ó asszony, nagy a te hited! Legyen neked az akaratod szerint.” És meggyógyult a lánya abban az órában.
29 És onnan elment Jézus a Galilea tengere mellé; és felmenve leült ott egy hegyre. 30 És nagy sokaság ment hozzá, hozva magukkal sántákat, vakokat, némákat, csonkákat és sok egyebeket, és odahelyezték őket a Jézus lábai elé; és meggyógyította őket, 31 Úgy hogy a sokaság csodálkozott, látván, hogy a némák beszélnek, a csonkák meggyógyulnak, a sánták járnak, a vakok látnak: és dicsőítik Izrael Istenét.
32 Jézus pedig odahívta a tanítványait és azt mondta: „Sajnálom e sokaságot, mert három napja immár, hogy velem maradnak, és nincs mit enniük. Éhen pedig nem akarom őket eloszlatni, nehogy kimerüljenek az úton.” 33 És a tanítványai mondják neki: „Honnét volna e pusztában annyi kenyerünk, hogy megelégítsünk ilyen nagy sokaságot?” 34 És mondja nekik Jézus: „Hány kenyeretek van?” Ők pedig mondának: „Hét, és egy kevéske halunk.” 35 És megüzente a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földön. 36 És vette a hét kenyeret és a halakat, és hálát adva, megtöri, és a tanítványainak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. 37 És mindnyájan ettek, és megelégedtek; és összegyűjtötték a maradék darabokat hét teli kosárral. 38 Akik pedig ettek, négyezren voltak, férfiak, az asszonyokon és gyermekeken kívül.
39 És eloszlatva a sokaságot, beszállt a hajóba, és elment Magadan határaiba. 

Share Button