Máté 18

   1 Abban az órában odajöttek a tanítványok Jézushoz, mondván: „Vajon ki nagyobb az Egek Országában?” 2 És odahívott egy kis gyermeket és közéjük állította 3 és mondta: „Bizony mondom nektek, ha meg nem fordultok és olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, nem mentek be az Egek Országába. 4 Aki, tehát megalázza magát, mint ez a kis gyermek, az a nagyobb az Egek Országában. 5 És aki egy ilyen kis gyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be.
6 Aki pedig megbotránkoztat egyet e bennem hívő kicsinyek közül, hasznosabb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélyébe vessék. 7 Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükséges, hogy botrányok jöjjenek; de jaj annak az embernek, aki által a botrány érkezik. 8 Ha pedig a kezed vagy a lábad megbotránkoztat, vágd le azokat és vesd el magadtól; jobb neked az életre sántán vagy csonkán bemenned, mint két kézzel vagy két lábbal vettetned az örök tűzre. 9 És ha a szemed botránkoztat meg, vájd ki és vesd el magadtól; jobb neked félszemmel bemenned az életre, mint két szemmel vettetned a gyehenna tüzére.
10 Vigyázzatok, hogy eme kicsinyek közül egyet is meg ne vessetek; mert mondom nektek, hogy az ő őrzőik a Égben mindenkor látják az én Égi Atyám arcát. [11 Mert az Ember Fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett.]
12 Mit gondoltok? Ha valamely embernek száz juha van, és egy azok közül elkószált: vajon a kilencvenkilencet nem hagyja-e ott, és a hegyekre menve, nem keresi-e azt, amelyik elkószált? 13 És ha történetesen megkerül, bizony mondom nektek, inkább örvend azon, mint a kilencvenkilencen, amely el nem kószált. 14 Ekképpen a ti Égi Atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül.
15 Ha pedig a testvéred vétkezik ellened, eredj és dorgáld meg négy szem közt, egyedül: ha hallgat rád, megnyerted a testvéredet; 16 Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó. 17 Ha azokra nem hallgat, mondd meg a közösségnek; ha a közösségre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a nemzetekből való és a vámszedő.
18 Bizony mondom nektek: Amit megköttök a földön, az Égben is meg lesz kötve; és amit megoldotok a földön, az Égben is meg lesz oldva.
19 Ismét, mondom nektek, hogy ha ketten közületek egyhangúlag lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, meglesz nekik az én Égi Atyámtól. 20 Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”
21 Ekkor hozzámenve Péter, mondta: „Uram, hányszor vétkezhet ellenem a testvérem, azt neki elhagyva? Talán hétszer?” 22 Ezt mondta neki Jézus: „Nem mondom neked, hogy hétszer, hanem még hetvenhétszer is.
23 Ezért hasonlatos az Egek Országa az uralkodó emberhez, aki számot akar vetni a rabszolgáival. 24 Mikor pedig számot kezd vetni, odahoznak eléje egyet, aki tízezer talentummal tartozó. 25 Azonban nem tudván azt megadni, hivatta őt az úr, hogy adják el, és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, amije volt, és adják meg. 26 Leborult ezért a rabszolga előtte, mondva: ’Uram, légy jóindulattal hozzám, és mindent megadok néked.’ 27 Az úr pedig megszánva azt a rabszolgát, eloldozza őt, és az adósságot is elengedte neki. 28 Kimenve pedig az a rabszolga, találkozott eggyel a rabszolgatársai közül, aki száz dénárral tartozott neki; és megragadva azt, fojtogatta, mondva: ’Add meg nekem, amivel tartozol.’ 29 Leborult ezért a rabszolgatársa az lábai elé, könyörögött neki, mondva: ’Légy jóindulattal hozzám, és mindent megadok neked.’ 30 De ő nem akarta; hanem elmenve, börtönbe veti őt, míg meg nem adja, amivel tartozik. 31 Látva pedig a rabszolgatársai, amik történtek, felettébb elszomorodtak; és elmenve, mindent megjelentettek az uruknak, amik történtek. 32 Akkor előhivatva őt az ura, monda neki: ’Gonosz rabszolga, minden tartozásodat elengedtem neked, mivel könyörögtél nekem: 33 Nem kellett volna-e neked is megszánnod a rabszolgatársadat, amiképpen én is megszántalak?’ 34 És megharagudva az ura, átadta őt a hóhéroknak, míg meg nem adja mind, amivel tartozik. 35 Így tesz az én Égi Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátja mindegyiktek a testvére vétkeit.” 

Share Button