Máté 19

    1 És történt, hogy amikor bevégezte Jézus e beszédeket, elment Galileából, és Júdea határába ment a Jordánon túl; 2 és nagy sokaság követte őt és meggyógyította ott őket.
3 És hozzá mentek a farizeusok, megkísérteni őt, mondva: „Szabad-e az embernek a feleségét bármely okért elbocsátani?” 4 Ő pedig felelvén, mondta: „Nem ismertétek fel, hogy aki kezdettől fogva Teremtő ’férfivá és asszonnyá tette őket, 5 és ezt mondta: ’Ezért elhagyja a férfi az apját és az anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és ketten egy hússá lesznek.’ 6 Úgy hogy többé nem kettő, hanem egy hús. Amit ezért az Isten egybekötött, ember el ne válassza.” 7 Mondták neki: „Miért rendelte tehát Mózes, hogy váló levelet kell adni, és úgy oldozni el?” 8 Mondta nekik: „Mózes a ti keményszívűségetek miatt engedte meg nektek, hogy asszonyaitokat eloldozzátok; de kezdettől fogva nem így volt. 9 Mondom pedig nektek, hogy aki eloldozza asszonyát, ha csak nem paráznaság miatt, és mást vesz el, házasságtörő;” [és aki eloldozottat vesz el, az is házasságtörő.]
10 Mondták neki a tanítványai: „Ha így van a férfi dolga az asszonnyal, nem hasznos megházasodni.” 11 Ő pedig azt mondta nekik: „Nem mindenki érti ezt a beszédet, hanem akinek megadatott. 12 Mert vannak heréltek, akik anyjuk méhéből nemződtek így; és vannak heréltek, akiket az emberek heréltek ki; és vannak heréltek, akik maguk herélték ki magukat az Egek Országáért. Aki képes megérteni, értse meg.”
13 Akkor gyermekeket vittek oda hozzá, hogy tegye rájuk a kezét és imádkozzon, de a tanítványok megszidták őket. 14 Jézus azonban azt mondta: „Engedjétek a gyerekeket és ne akadályozzátok hozzám jönni őket, mert az ilyeneké az Egek Országa.” 15 Rájuk tette a kezét, és továbbment onnan.
16 Ekkor lám, valaki odament hozzá és azt mondta: „Tanító! Mi jót tegyek, hogy elnyerjem az öröklétet?” 17 Ő azt válaszolta neki: „Miért kérdezel engem a jóról? Csak egyvalaki a jó. Ha pedig be akarsz menni az Létbe, tartsd meg a parancsokat.” 18 Az megkérdezte: „Melyeket?” Jézus ezt felelte: „Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, 19 tiszteld apádat és anyádat, és szeresd felebarátodat, mint tenmagadat”. 20 Az ifjú erre azt mondta neki: „Mindezeket megtartottam, mi hiányzik még nekem?” 21 Erre Jézus így szólt hozzá: „Ha teljes akarsz lenni, eredj, add el, amid van, add oda a szegényeknek, és kincsed lesz az Égben. Azután jöjj, kövess engem.” 22 E szó hallatára az ifjú szomorúan elment, mert nagy vagyona volt.
23 Ekkor Jézus így szólt tanítványaihoz: „Bizony, mondom nektek: a gazdag ember bosszúsan megy be az Egek Országába. 24 Ismét mondom nektek: Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bemenni az Isten Országába.” 25 Ennek hallatára a tanítványok nagyon elcsodálkoztak és megkérdezték: „Akkor hát ki üdvözülhet?” 26 Jézus rájuk tekintett és így szólt: „Embereknek ez lehetetlen, azonban Istennek minden lehetséges”.
27 Ekkor megszólalt Péter és azt mondta neki: „Lám, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát velünk?” 28 Jézus azt felelte nekik: „Bizony, mondom nektek: ti, akik követtetek engem, az újjászületéskor, amikor az Emberfia helyet foglal dicsősége trónján, ti is tizenkét trónon fogtok ülni, és ítélni fogjátok Izrael tizenkét törzsét. 29 És mindenki, aki elhagyta házát, fivéreit vagy nővéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjét az én nevemért, százannyit kap majd és öröklétet fogja örökölni. 30 Sokan lesznek elsőkből utolsók, és utolsókból elsők.”

Share Button