Máté 2

   1 Amikor, tehát megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, a Júdeabeli Heródes fejedelem napjaiban, lám, mágusok jöttek napkeletről Jeruzsálembe, 2 mondván: „Hol van, a Júdeaiak született fejedelme? Mert láttuk napkeleten az ő csillagát, és hódolni jöttünk neki.” 3 A fejedelem, Heródes, pedig ezt hallva felkavarodott, és vele egész Jeruzsálem is, 4 és a nép minden főpapját és írástudóját együvé vezetve tudakozódott tőlük, hogy: „A Felkent hol születik?” 5 És azok ezt mondták: „A júdeai Betlehemben; mert meg van írva a próféták által:
6 „És te Betlehem, Júdea földje, semmiképp sem vagy a legkisebb Júda vezérei között, mert tebelőled jő ki a vezér, aki az én népemet, Izraelt legelteti.”
7 Ekkor Heródes titkon hivatta a mágusokat, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét, 8 és Betlehembe küldte őket, mondva: „Menjetek és kérdezzetek pontosan a gyermek felöl, és mikor meglelitek adjátok hírül, és én is hódolni megyek neki.”. 9 Ők pedig hallván a fejedelmet, elindultak, és lám, a csillag, amit napkeleten láttak, előttük megy mindaddig, amíg odaérve, megállt azon hely fölött, ahol a gyermek volt. 10 Amikor pedig meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. 11 És bemenve a házba, meglátták a gyermeket az anyjával, Máriával; és leesve, hódoltak neki; majd kincstartóikat felnyitva, ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. 12 És mivel értesültek álmukban, hogy vissza ne térjenek Heródeshez, más úton tértek vissza vidékükre.
13 Mikor pedig azok visszatértek, lám, megjelent az Úr hírnöke Józsefnek az álmán át, mondván: „Kelj fel, vedd a gyermeket és az anyját, fuss Egyiptomba és maradj ott, amíg mondom neked, mert Heródes keresni fogja a gyermeket, hogy elveszejtse.” 14 Ő pedig fölkelve, vette a gyermeket és annak anyját, és Egyiptomba távozott. 15 Ott volt egészen Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr szónokolt a próféta által, aki így szólt:
„Egyiptomból hívtam ki fiamat.”
16 Ekkor Heródes látva, hogy a mágusok megcsúfolták őt, szerfölött felindult, és kiküldetve, megölette Betlehemben és annak egész környékén az összes gyermeket, két esztendőstől és az alatt, az idő szerint, amit pontosan megtudakolt a mágusoktól. 17 Tehát beteljesedett a szózat, amit Jeremiás próféta mondott:
18 „Hang hallatszott Rámában:
nagy sírás és jajgatás;
Ráhel siratta a gyermekeit,
és nem akart megvigasztaltatni,
mert nincsenek.”
19 Mikor pedig Heródesnek bevégeztetett, lám az Úr hírnöke megjelent álomban Józsefnek Egyiptomban, 20 mondva: „Kelj fel, és vedd a gyermeket, és annak anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak, akik a gyermek lelkét keresték.” 21 Ő pedig felkelve magához vette a gyermeket és annak anyját, és elment Izrael földjére.
22 Mikor pedig hallja, hogy Júdeában Archelaosz uralkodik, Heródesnek, az apjának helyén, félt oda menni, hanem, mivel álomban értesült, Galilea vidékére költözött. 23 És oda érkezve, a Názáret nevű városban lakott, hogy beteljesedjék, amit a próféták szónokoltak, hogy Názáretinek fogják hívni.

Share Button