Máté 28

  1 Szombat este, abban az órában, amely a hét első napjára virrad, Magdalai Mária és a másik Mária elment megnézni a sírt. 2 És lám, nagy földrengés lett: az Úr hírnöke leszállt az Égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. 3 Olyan volt a képzete, mint a villám, és a ruhája fehér volt, mint a hó. 4 Az őrök megrettentek tőle való félelmükben, és mint a holtak, olyanok lettek. 5 A küldött megszólalt és azt mondta az asszonyoknak: „Ti ne féljetek! Hiszen tudom, hogy Jézust, a megkereszteltet keresitek. 6 Nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, lássátok a helyet, ahol feküdt. 7 Menjetek gyorsan, mondjátok meg tanítványainak: ’Föltámadt a halálból, és előttetek megy Galileába. Ott majd meglátjátok őt!’ Íme, megmondtam nektek!”
8 Rögtön el is mentek a síremléktől. Nagy félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. 9 Lám, Jézus jött velük szemben és így szólt: „Üdv nektek!” Ők pedig odamentek hozzá, átkarolták a lábát és leborultak előtte. 10 Akkor Jézus azt mondta nekik: „Ne féljetek! Eredjetek, vigyétek hírül a testvéreimnek, hogy menjenek el Galileába, ott majd meglátnak engem.”
11 Amikor elmentek, az őrségből néhányan a városba mentek és hírül vittek a főpapoknak mindent, ami történt. 12 Erre azok összegyűltek a vénekkel, tanácsot tartottak, majd sok ezüstöt adtak a katonáknak, 13 és azt mondták nekik: „Mondjátok azt: ’A tanítványai éjjel eljöttek és ellopták őt, amíg mi aludtunk.’ 14 Ha a helytartó meghallja ezt, mi majd meggyőzzük őt, és kimentünk titeket.” 15 Azok átvették az ezüstöt és úgy tettek, ahogy kioktatták őket. Ez a szóbeszéd el van terjedve a júdeaiaknál mind a mai napig.
16 A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova rendelte őket Jézus. 17 És meglátván őt, leborultak, bár egyesek kételkedtek. 18 Jézus odament és azt mondta nekik: „Nekem adatott minden hatalom az Égben és a Földön. 19 Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden nemzetet, bemerítvén őket az Atya és a Fiú és a Szent Szellem nevében, 20 és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok minden nap e létnek a végeztéig!” 

Share Button