Máté 3

  1 Azokban a napokban, pedig megjelent a Bemerítő János, aki Júdea pusztájában hirdette, 2 így szólva: „Alakítsátok át elméteket, mert elközelített az Egek Országa!
3 Mert ez az, akiről Izajás próféta szólott, mondván:
’A pusztában kiáltónak hangja:
készítsétek az Úr útját,
és egyengessétek az ösvényeit!’ ”
4 Ennek a Jánosnak a ruhája, pedig teveszőrből volt és bőr övezte a derekát, élelme pedig sáska és erdei méz volt. 5 Ekkor kiment hozzá Jeruzsálem és egész Júdea és a Jordán egész vidéke, 6 és a Jordán folyóban, vétkeiket megvallva, bemeríttettek általa.
7 Látva, hogy a farizeusok és a szadduceusok közül sokan mennek hozzá, a bemerítés miatt, ezt mondta nekik: „Viperák nemzettjei! Kicsoda mutatta meg nektek, hogy az eljövendő haragtól meneküljetek? 8 A teljes átértelmezéshez méltó gyümölcsöket teremjetek! 9 És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom nektek, az Isten eme kövekből is támaszthat Ábrahámnak gyermeket. 10 A fejsze, pedig már a fák gyökerén van. Ezért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágatik és tűzre vettetik.
11 Én ugyan a vízben merítelek be titeket, hogy mindent átelmélkedjetek, de aki utánam jő, erősebb nálam, akinek saruszíját hordozni sem vagyok méltó; ő a Szent Szellemben és tűzben merít be majd titeket. 12 Akinek szórólapát van a kezében, és megtisztítja a szérűjét; és a gabonáját a csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.”
13 Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy általa bemeríttessék. 14 János azonban visszatartja őt, mondva: „Nekem kell általad bemerítkeznem és te jössz én hozzám?” 15 Jézus pedig ezt felelte neki: „Engedj most, mert így illik nekünk minden igazságosságot beteljesítenünk.” Ekkor engedett neki. 16 Jézus pedig bemeríttetvén, rögvest kilépett a vízből; és lám, az Egek megnyíltak neki, és látta az Isten Szellemét alászállni, mint galambot és őrá érkezni; 17 és lám egy hang az Égben így szól: „Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm.” 

Share Button