Máté 4

   1 Jézus ekkor a Szellem által felvezettetett a pusztába, hogy az ördög megkísértse. 2 És amikor negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. 3 A kísértő hozzá menve, ezt mondta neki: „Ha az Isten fia vagy, mond, hogy e kövek legyenek kenyerekké.” 4 Ő pedig felelve, ezt mondta: „Írva van: Nem csak kenyér által él az ember, hanem minden szózattal, amely Isten szájából jön ki.”
5 Ekkor az ördög odaviszi őt a szent városba, és odaállítja a Templom tetejére; 6 és mondja neki: „Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert meg van írva:
’Az ő hírnökeinek parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.’
7 Ezt mondja neki Jézus: „Ez is meg van írva: ’Ne kísértsd a te Uradat, Istenedet!’
8 Ismét odaviszi őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatja neki a Világ minden országát és azok dicsőségét, 9 és mondja neki: „Mindezeket neked adom, ha leborulva hódolsz nekem.” 10 Ekkor mondja neki Jézus: „Eredj Sátán, mert írva van: ’Az Uradnak, a te Istenednek hódolj, és egyedül neki szolgálj!’ 11 Ekkor elhagyta őt az ördög. És lám, hírnökök jöttek elé, és szolgáltak neki.
12 Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy János átadatott, visszatért Galileába, 13 és odahagyva Názáretet, elment a tengerparti Kafarnaumban, Zebulon és Naftali határán, 14 hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott, így szólva:
15 ’Zebulon földje és Naftali földje, a tenger felé, a Jordánon túl, a nemzetek Galileája.
16 A nép, amely sötétségben ül, nagy Fényt lát, és akik a halál vidékén és árnyékában ülnek, azoknak Fény támad!’
17 Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni és ezt mondani: „Értelmezzetek át mindent, mert közel van az Egek Országa!”
18 Mikor pedig a galileai tenger mellett járt Jézus, látott két testvért, Simont, akit Péternek mondanak, és Andrást, ennek a testvérét, amint a tengerbe hálót vetnek; merthogy halászok voltak. 19 Ezt mondja nekik: „Gyertek utánam, majd emberek halászává teszlek titeket!” 20 Azok pedig a hálóikat azonnal odahagyva, követték őt. 21 És onnan tovább menve látott két másik testvért, Jakabot a Zebedeus fiát, és Jánost annak testvérét, amint a hajóban apjukkal a hálóikat kötözgetik; és őket is hívta. 22 Azok pedig a bárkát és apjukat azonnal otthagyva, követték őt.
23 És megkerülte Jézus az egész Galileát, tanítva a zsinagógáikban, hirdetve az Ország örömhírét, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget.
24 És elterjedt a híre egész Szíriában, és hozzávitték mindazokat, akik rosszul voltak, a különféle betegségekben és gyötrelmekkel foglaltakat, az ördöngösöket, a holdkórosokat, a gutaütötteket; és meggyógyította őket. 25 És nagy sokaság követte őt Galileából és a Tízvárosból és Jeruzsálemből és Júdeából és a Jordánon túlról. 

Share Button