Máté 5

   1 Mikor pedig látta Jézus a sokadalmat, felment a hegyre, és amit leült, hozzámentek a tanítványai. 2 És száját megnyitva, tanította őket, ezt mondván:
3 „Boldogok a Szellem szegényei, mert övék az Egek Országa.
4 Boldogok a sírók, mert ők megvigasztaltatnak.
5 Boldogok a szelídek, mert ők örökségül kapják a földet.
6 Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságosságot, mert ők megelégíttetnek.
7 Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.
8 Boldogok a tisztaszívűek, mert ők látni fogják az Istent.
9 Boldogok a békeszerzők, mert majd az Isten fiainak mondatnak.
10 Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságosságért, mert övék az Egek Országa.
11 Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek érettem. 12 Örüljetek és ujjongjatok, mert a ti jutalmatok bőséges a Égben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak.
13 Ti vagytok a föld sója! De, ha a só megízetlenűl, mivel sózzák meg? Nem jó azután már semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.
14 Ti vagytok a Világnak a Fény. Nem rejthetik el a hegyen épített várost. 15 Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és világítson mindazoknak, akik a házban vannak. 16 Így világítson a ti Fényetek az emberek előtt, hogy lássák a ti jó műveiteket és dicsőítsék a ti Égi Atyátokat.
17 Ne gondoljátok, hogy a Törvény és a próféták eltörlésére jöttem. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. 18 Mert mondom nektek: amíg az Ég és Föld el nem múlik, a Törvényből egy ióta vagy egy vessző el nem vész, amíg minden meg nem lesz. 19 Valaki ezért csak egyet is elold e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, az Égi Országban a legkisebb lesz; valaki pedig teszi és úgy tanítja, azt az Egek Országában nagynak fogják hívni.
20 Mert mondom nektek, ha igazságosságotok nem múlja felül az írástudók és a farizeusok igazságosságát, semmiképp sem mehettek be az Egek Országába.
21 Hallottátok, hogy megmondatott az ősöknek: Ne ölj! Mert aki öl, méltó az ítéletre! 22 Én pedig azt mondom, hogy mind, aki ok nélkül haragszik a testvérére, méltó az ítéletre; Aki pedig azt mondja a testvérének: Ráká!, méltó a főtanács ítéletére; aki pedig ezt mondja: Balga!, méltó az alvilág tüzére. 23 Ezért, ha az ajándékodat az oltárra viszed, és eszedbe jut, hogy a testvérednek valami panasza van ellened, 24 hagyd ott az oltár előtt az ajándékodat, és eredj el, előbb békélj meg, és azután eljővén, vidd fel az ajándékodat. 25 Légy jóakarója az ellenségednek hamar, amíg az úton jársz vele, hogy az ellenséged valamiképpen a bíró kezére ne adjon téged, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöcbe ne vessen. 26 Bizony mondom neked, ki nem jössz onnét, amíg meg nem adod az utolsó fillérig.
27 Hallottátok, hogy megmondatott: ’Ne paráználkodj!’ 28 Én pedig azt mondom nektek, hogy mind ki asszonyra tekint azt megkívánva, már paráználkodott is azzal a szívében. 29 Ha pedig a jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb neked, hogy egy vesszen el a tagjaid közül, sem hogy egész tested az alvilágba vettessék. 30 És ha a jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb neked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy az egész tested az alvilágra vettessék.
31 Megmondatott továbbá: Valaki eloldozza feleségét, adjon neki az elválásról levelet. 32 Én pedig azt mondom neked: Valaki eloldozza feleségét, paráznaság oka nélkül, paráznává teszi azt, és aki eloldozott asszonyt vesz el, paráználkodik.
33 Ismét hallottátok, hogy megmondatott az ősöknek: Hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküidet! 34 Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek, se az Égre, mert az, az Isten trónja, 35 se a földre, mert az, az ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert az a nagy Uralkodó városa. 36 Se a fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé. 37 Hanem a szavatok legyen: Igen, igen; nem, nem. Ami pedig ezeken felül van, a gonosztól való.
38 Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért, fogat fogért! 39 Én pedig azt mondom nektek: Ne álljatok ellen a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felöl, fordítsd felé a másikat is. 40 Aki pedig ítélkezni akar rajtad, és elvenni az alsó ruhádat, add oda neki a felsőt is. 41 És aki téged egy mérföldre kényszerít, menj vele még egyet. 42 Aki tőled kér, adj neki; és aki tőled kölcsönt akar kérni, el ne fordulj.
43 Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! 44 Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, 45 hogy az Égi Atyátoknak legyetek a fiai, aki felhozza az ő Napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad az igazaknak és a hamisaknak. 46 Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmat kaptok? Avagy a vámosok is nem ugyanezt teszik-e? 47 És ha csak egyedül a ti testvéreiteket köszöntitek, mi többet tesztek másoknál? Nemde a vámosok is e képpen cselekszenek? 48 Legyetek ezért ti tökéletesek, miképpen a ti Égi Atyátok is tökéletes. 

Share Button