Máté 7

    1 „Ne akarjatok ítélni és meg nem ítéltettek. 2 Mert amilyen ítélettel ítéltek, úgy ítéltettek. És amely mértékkel mértek, azzal mérnek titeket. 3 Miért látod meg a kalászt a testvéred szemében, míg a gerendát a saját szemedben nem észleled. 4 Vagy miképpen mondod a testvérednek: Testvérem, hadd vegyem ki szemedből a kalászt, miközben gerenda van a te szemedben? 5 Képmutató! Vesd ki először a gerendát a magad szeméből, és azután meglátod kivenni a kalászt a testvéred szeméből.
6 Ne adjátok a tiszta dolgokat kutyáknak, és ne vessétek gyöngyeiteket disznók eleibe, netalán megtapodják azokat lábaikkal, és visszafordulva megszaggatnak titeket.
7 Kérjetek és adatik nektek, keressetek és meglelitek, kopogtassatok és megnyittatik tinéktek. 8 Mert mind, aki kér, kap; és aki keres, az lel; és a kopogtatónak megnyittatik. 9 Avagy melyik az, az emberek közül, akitől, ha a fia kenyeret kér, követ nyújt neki? 10 Vagy ha halat kér, kígyót nyújt neki? 11 Ha, tehát ti gonoszvoltotokban tudtok jó adományokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti Atyátok, aki az Égben van, a tőle kérőknek?
12 Tehát mindent, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Mert ez a Törvény és a próféták.
13 Menjetek be a szoros kapun át, mert széles az a kapu és bő, ami visz a veszedelemre, és sokan vannak, akik átmennek rajta. 14 Mily igen szoros az a kapu, és keskeny az út, amely visz az Életre, és milyen kevesen vannak, akik meglelik azt.
15 Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik tihozzátok érkeznek juhok ruhájában, belül pedig ragadozó farkasok. 16 A gyümölcseikről ismeritek meg őket. Mert szednek-e tövisekről szőlőt, avagy kóróról fügét? 17 Így minden jó fa, jó gyümölcsöt terem; a gonosz fa pedig, gonosz gyümölcsöt terem. 18 A gonosz fa nem teremhet jó gyümölcsöt, és a jó fa nem teremhet gonosz gyümölcsöt. 19 Minden fa ezért, mely nem terem jó gyümölcsöt, kimetszetik és a tűzbe vettetik. 20 Ezért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.
21 Nem mind, ki azt mondja nekem: Uram, Uram! megy be az Egek Országába; de aki megteszi az én Atyám akaratát, aki az Égben van, az bemegy az Egek Országába. 22 Sokan mondják majd énnekem azon a napon: ’Uram! Nemde a te nevedben prófétáltunk, és a te nevedben űztünk ördögöket, és a te nevedben tettünk sok jót?’ 23 Akkor tehát megvallok majd azoknak, hogy soha nem ismertelek titeket: Távozzatok tőlem mind, kik törvénytelent műveltetek!
24 Ezért mind, aki hallgatja ezeket az Igéimet és meg is teszi, hasonlít a bölcs emberhez, aki a házát sziklára rakja. 25 És szállott le az eső, és jöttek a folyamok, és fújtak a szelek, és ráomlottak arra a házra, de az nem omlott össze, mert a sziklán van. 26 És mind, aki hallgatja ezeket az Igéimet, és nem teszi azokat, hasonlít a balga emberhez, ki a házát fövenyre rakta. 27 És szállott le az eső, és jöttek a folyamok, és fújtak a szelek, és ráomlottak arra a házra, és nagy lett a romlása.”
28 És úgy lett, hogy amikor Jézus bevégezte ezeket a beszédeket, csodálkoztak a tömegek a tanításán. 29 Mert olyan volt az őket tanító, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudóik. 

Share Button