Máté 9

   1  És a hajóba belépve a túlpartra ment, és megérkezett a saját városába.
2 És lám, eléhoztak egy ágyban fekvő köszvényest. Jézus látván a hitüket, azt mondta a köszvényesnek: „Reménykedj, gyermekem, megbocsáttattak a vétkeid!” 3 És némelyek az írástudók közül azt mondták magukban: „Ez káromló!” 4 És mikor látta Jézus indulatukat, azt mondja: „Miért van gonosz indulat a szívetekben? 5 Mert mit könnyebb mondani: megbocsátattak a vétkeid vagy azt mondani, hogy kelj fel és járj? 6 Hogy pedig lássátok, az Emberfiának hatalma van a vétket megbocsátani,” – ezt mondta a köszvényesnek: „Kelj fel, vedd ágyadat, és menj a házadba!” 7 Az felkelt és elment a házába. 8 Látván pedig ezt a sokaság, félelem töltötte el őket és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.
9 Mikor elindult volna Jézus, látott egy embert a vámon ülve, akinek Máté volt a neve, és mondta neki: „Kövess engemet!” És az felkelvén követte őt.
10 És lett, hogy este, a házban az étkezéshez telepedtek; és lám, sok vámos és jeles vétkes érkezett, és együtt ettek Jézussal és tanítványaival. 11 Látták ezt a leviták, és mondták a tanítványainak: „Miért eszik a ti tanítótok az itt lévő vétkesekkel és vámosokkal?” 12 Meghallva ezt, mondta nekik: „Nem az erősnek szükséges az orvos, hanem a rosszul lévőknek. 13 Menjetek és tanuljátok meg, amint van: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot! Mert nem az igazakat jöttem hívni, hanem a vétkeseket.”
14 Ekkor hozzálépnek János tanítványai, mondva: „Miért böjtölünk mi és a leviták gyakorta, míg a te tanítványaid nem böjtölnek?” 15 Ezt mondja nekik Jézus: „Csak nem sírhatnak a vő fiai, amíg a vő velük van? Jőnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vő, és akkor böjtölnek. 16 Senki sem ereszti az új nyers posztó foltját a régi ruhába, mert kiszakítja az magát a régi ruhából és a szakadat nagyobb lesz. 17 És nem eresztenek új bort régi tömlőkbe, mert így a tömlők megszakadoznak, a bor elfolyik és a tömlők is elvesznek; hanem új bort új tömlőbe teszik, és mindkettő megtartatik.”
18 Amíg ezt azoknak elbeszélte, egy elöljáró lépett hozzá, aki hódolván előtte, ezt mondta: „Uram, az én leányom ma meghalt, de jöjj, vesd rá kezedet, és megelevenedik.” 19 És Jézus felkelve követte őt tanítványaival.
20 És lám, egy asszony, aki tizenkét esztendeje vérfolyásban szenvedett, a háta mögül hozzá lépett és a ruhájának peremét megérintette. 21 Mert így szólt magában: „Ha én az ő ruháját csak megérintem is, meggyógyulok.” 22 Jézus pedig megfordulva, őt meglátta és ezt mondta: „Reménykedjél lányom, mert a hited meggyógyított téged.” És az asszony abban a pillanatban meggyógyult.
23 És mikor Jézus az elöljáró házába érkezett, látta ott a fuvolásokat és a zajongó sokaságot. 24 Ezt mondta: „Távozzatok, mert nem halt meg ez a lány, hanem csak alszik.” Azok meg kinevették. 25 És amikor a sokadalom onnan kiküldetett, bement, megfogta a kezét és ezt mondta: „Kelj fel!” és a lány felkelt. 26 És e hírt megvitték mind ezen az egész területen.
27 Amikor Jézus innen elmenőben volt, két vak követte [őt] kiáltozva utána: „Irgalmazz nekünk, Dávid fia!” 28 Mikor pedig egy házba érkezett, a két vak odament, Jézus megszólította őket: „Hiszitek-e, hogy ezt megtehetem?” Ezt mondták neki: „Igen, Uram.” 29 Ekkor megérintette az szemeiket, mondva: „Legyen a ti hitetek szerint.” 30 És megnyíltak a szemeik. Azonban rájuk förmedvén Jézus így szólt. „Lássatok, de senki se ismerje!” 31 Azok pedig kimenve, elhíresztelték mind e földön.
32 Mikor ezek elmentek, hoztak hozzá egy néma ördöngöst. 33 Az ördögöt belőle kivetve, beszélni kezdett a néma. És csodálkozott a sokadalom, mondva: „Soha se tűnt fel ilyen Izraelben.” 34 A leviták pedig ezt mondták: „Az ördögök fejedelmével veti ki az ördögöket.”

35 És megkerülte Jézus mind e városokat és falvakat, tanítva a zsinagógákban és hirdetve az Ország örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden ernyedtséget.
36 Látva pedig a sokaságot megkönyörült rajtuk, mert nyúzottak és levertek voltak, miként a pásztor nélküli juhok. 37 Ekkor mondta a tanítványainak: „Az aratni való sok, a munkás meg kevés. 38 Kérjétek az aratás Urát, hogy eresszen munkásokat az aratásába.”

Share Button