Péter első levele

 

1

1 Péter, Jézus Krisztus apostola, a szórványban élő, választott jövevényeknek Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitíniában,

2 az Atyaisten előretudása szerint, a szellemi megszentelésben, hogy Jézus Krisztusnak engedelmeskedjenek, és az ő vére hintse meg őket. A kegyelem és béke teljesedjék bennetek!

3 Áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmasságával élő reménységre minket újjánemző, Jézus Krisztusnak a halottakból való feltámadásával,

4 romolhatatlan, szennyezetlen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben fenn van tartva számotokra.

5 Isten erejében a hit által megőriztettek a megváltásra, amely kész, hogy az utolsó időben kinyilvánuljon.

6 Amelyben örvendeztek, ha most kissé szomorkodván is a különféle próbákban,

7 hogy a ti bizonyított hitetek sokkal éretékesebb a romlandó aranynál – melyet tűz által vizsgálnak meg – találtassék dicséretetekre, dicsőségetekre és tisztességetekre Jézus Krisztus meg-jelenésekor,

8 akit bár nem láttatok, szerettek; akiben, bár most nem látjátok, hisztek; s újjongjatok kimondhatatlan és megdicsőült örömmel,

9 elnyervén hitetek végét, lelketek megváltását.

10 Amely megváltás felől vizsgálódtak és keresegéltek a próféták, akik a bennetek lévő kegyelemről prófétáltak,

11 keresvén, hogy melyik vagy milyen időt nyilvánított ki bennük Krisztus Szelleme, aki előre tanusítván a Krisztusra váró szenvedéseket és ezeket a későbbi dicsőségeket.

12 Akiknek inyilatkoztattatott, hogy nem önmaguknak, hanem nektek szolgáltak, amiket most az evangélium hirdetői hírdettek nektek, miután az égből elküldetett a Szent Szellem; amelyekbe az angyalok is vágynak betekinteni.

13 Ezért készítsétek fel elmétek derekát, tökéletesen éberek lévén; reménykedjetek, tehát a Jézus Krisztusban nektek elhozott kegyelemben,

14 mint engedelmes gyermekek, nem tudatlanságotok korábbi vágyaihoz alkalmazkodván,

15 hanem a titeket meghívó Szent szerint, magatok is egész életmódotokban szentek legyetek,

16 mert írva van: »Szentek legyetek, mert én szent vagyok!«

17 És ha Atyának hívjátok azt, aki személyválogatás nélkül ítél kinek-kinek cselekedete szerint, járjatok félelemmel zarándokságotok idején,

18 tudva, hogy nem romlandó ezüstön vagy aranyon történt a megváltásotok az atyáitoktól rátok hagyományozott hiú életmódotokból,

19 hanem a szeplőtlen és érintetlen Báránynak, Krisztusnak drága vérén,

20 akit az Atya ugyan a világ megalapozása előtt ismert, de az utolsó időben jelentett ki tiértetek.

21 Általa hisztek Istenben, aki őt feltámasztotta a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy Istenben higgyetek és reméljetek.

22 Tisztítsátok meg tehát lelketeket az igazságnak engedelmeskedve, a nem színlelt testvéri szeretetben. Kitartóan, szívből szeressétek egymást,

23 újjászületve nem romlandó, hanem romolhatatlan magból Isten élő és megmaradó igéje által,

24 mert minden test olyan, mint a fű, s minden dicsősége, mint a fű virága: a fű elszárad, a virág lehullik,

25 az Úr szava azonban a korszakra megmarad. Ez pedig az az szavalat, amelyet hirdettek nektek.

2

1 Levetvén hát minden gonoszságot, minden álnokságot és képmutatást, irigységet és minden rágalmazást,

2 mint a most született kisdedek, hamisítatlan logikus tej után vágyakozzatok, hogy általa növekedjetek a megváltásra,

3 miután megízleltétek, milyen jóságos az Úr.

4 Hozzá járultok, mint élő kőhöz, akit az emberek elvetettek ugyan, de Isten kiválasztott és megbecsült.

5 Ti is, mint élő kövek, felépültök rajta szellemi házzá, szent papsággá szellemi áldozatok bemutatására, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.

6 Azért áll az Írásban: »Íme, kiválasztott, értékes szegletkövet teszek le Sionban; aki hisz benne, meg nem szégyenül«.

7 Ez nektek, hívőknek, tisztesség, a nem hívőknek pedig »ez az a kő, amelyet az építők elvetettek, és mégis szegletkővé lett«.

8 Ezenkívül »a botlás kövévé és a botrány sziklájává« mindazoknak, akik megütköznek az igén, és nem hisznek benne, pedig erre rendelték őket.

9 Ti pedig választott nép, királyi papság, szent nemzet, megszerzett nép vagytok, hogy hirdessétek annak üdvözítő tetteit, aki a sötétségből meghívott titeket az ő csodálatos fényébe,

10 akik egykor nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok; akik számára azelőtt nem volt irgalom, most pedig irgalmat nyertetek.

11 Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és zarándokokat, tartózkodjatok a hústesti kívánságoktól, amelyek a lélek ellen harcolnak.

12 Magatartásotok a nemzetek között legyen jó, hogy éppen abban, amiben mint gonosztevőket megrágalmaznak, a jócselekedetek láttán, dicsőítsék Istent a látogatás napján.

13 Engedelmesek legyetek minden emberi teremtménynek az Úrért, akár a királynak, mint legfelsőbbnek,

14 akár a helytartóknak, mint akiket ő a gonosztevők büntetésére, a jóknak pedig dicséretére küldött.

15 Mert az az Isten akarata, hogy jót cselekedve elnémítsátok az oktalan emberek tudatlanságát;

16 mint szabadok, és nem mint olyanok, akik a szabadságot a gonoszság palástjául használjátok, hanem mint Isten rabszolgái.

17 Mindenkit becsüljetek, a testvériséget szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek.

18 Szolgák, engedelmeskedjetek uraitoknak teljes félelemmel, ne csak a jóknak és szelídeknek, hanem a gonoszoknak is.

19 Mert kegyelem az, ha valaki Isten iránti lelkiismeretességből igazságtalanul szenvedve tűri a gyötrelmeket.

20 Hiszen miféle dicsőség az, ha vétkeztek, és azért viselitek el a pofonokat? De ha jót cselekedtetek, és békével tűrtök, ez kedves Isten előtt.

21 Hiszen erre vagytok hivatva, mert példát hagyva nektek, Krisztus is szenvedett értetek, hogy az ő hátrahagyott mintaképét kövessétek.

22 Ő, aki bűnt nem cselekedett, s álnokságot sem találtak szájában,

23 aki, mikor szidalmazták, maga nem szidalmazott, mikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem átadta magát az igazságos bírónak;

24 aki a mi vétkeinket maga hordozta testében a fán, hogy a vétkeknek megszűnve igaz életet éljünk; az ő sebe által gyógyultatok meg.

25 Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most visszatértetek lelketek pásztorához és felügyelőjéhez.

3

1 Ugyanígy az asszonyok is legyenek engedelmesek férjüknek, hogy ha egyesek engedetlenek is az igének, az asszonyok magaviselete beszéd nélkül is megnyerje őket,

2 mikor látják félelemben tiszta életmódotokat.

3 akiknek ne a külső hajfonat, az aranyak fölaggatása vagy ruha legyen a világuk,

4 hanem ami az ember szívében romolhatatlanul elrejtett: a szelíd és nyugodt szellem; ez értékes Isten előtt.

5 Hiszen egykor a szent és Istenben bízó asszonyok is így ékesítették fel magukat, engedelmeskedve saját férjüknek,

6 amint Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezve őt, akinek ti leányai vagytok, ha jót tesztek, és semmi viszontagságtól nem féltek.

7 Ti férfiak, hasonlóképpen együttlakva asszonyaitokkal, becsüljétek meg őket, mint a gyengébb edénnyel, az asszonyi nemet, és mint társörököseiteket a kegyelemből való életben, hogy imádságotoknak meg ne legyen gátolva.

8 Végül pedig legyetek mind egyetértők, együttérzők, szeressétek a testvériséget, legyetek irgalmasok, alázatosak!

9 Ne viszonozzátok a rosszat rosszal, sem a szidalmat szidalommal, inkább mondjatok áldást; hisz arra vagytok hivatva, hogy áldás legyen az örökrészetek.

10 »Mert aki az életet szeretni akarja, és jó napokat szeretne látni, fékezze nyelvét a rossztól, és az ajkaival ne szóljon álnokságot.

11 Forduljon el a gonosztól, és tegyen jót; keresse a békét, és üldözze azt.

12 Mert az Úr szemei az igazakon nyugszanak, és fülei hallgatnak könyörgéseikre; de az Úr arca haragos a gonosztevők felé«.

13 Ki árthat nektek, ha a jónak buzgó követői lesztek?

14 De ha szenvedtek is az igazság miatt, boldogok vagytok. Ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, és meg ne zavarodjatok,

15 hanem őrizzétek szentül szívetekben az Úr Krisztust. Mindenkor legyetek készen, hogy válaszolni tudjatok mindenkinek, aki a bennetek lévő reménységről kérdez titeket.

16 De ezt szelídséggel és félelemmel, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik rágalmazzák buzgó életeteket Krisztusban, szégyent valljanak abban, amivel titeket gyaláznak.

17 Jobb ugyanis – ha Isten úgy akarja – jót cselekedve szenvedni, mint rosszat cselekedve.

18 Mert Krisztus is meghalt egyszer a vétkekért, az Igaz az igaztalanokért, hogy minket Istenhez vezessen. A hús szerint megölték ugyan, de a Szellem életre keltette,

19 őbenne, és a börtönben lévő szellemeknek is elment meghírdetni,

20 akik egykor engedetlenek voltak, amikor Isten türelmesen várt Noé napjaiban, míg a bárka épült, amelyben kevés, összesen nyolc lélek menekült meg a víz által.

21 Ennek felel meg most a bemerítés, amely titeket most megment, nem a hús szennyének lemosása által, hanem mint a jó lelkiismeret kérése Istentől Jézus Krisztus feltámadása által,

22 aki az Isten jobbján van, miután felment a mennybe, és akinek uralma alá vannak vetve az angyalok, hatalmasságok és erők.

4

1 Mivel tehát Krisztus húsában szenvedett, ti is ugyanezzel a gondolattal fegyverkezzetek fel, mert aki húsában szenvedett, megszűnt vétkezni,

2 hogy már ne az emberi vágyaknak, hanem Isten akaratának éljen a húsában még hátralevő időben.

3 Mert elég, hogy az elmúlt időt a nemzetek akarata szerint töltöttétek, és kicsapongásokban, tobzódásban, részegeskedésben, dorbézolásokban, tivornyázásokban, tiltott bálványimádásban éltetek.

4 Most meg idegenkednek, hogy nem tartotok velük ugyanezen kicsapongások posványába, és káromolnak titeket.

5 De számot fognak adni annak, aki készen áll ítélni élőket és holtakat.

6 Mert azért hirdette az evangéliumot a holtaknak is, hogy egyrészt, hogy hús szerint emberként ítéltessenek, másrészt szellem szerint Istenben életük legyen.

7 Közel van mindennek a vége. Okosak legyetek hát és józanok az imádságokban!

8 Mindenekelőtt pedig kitartó szeretettel legyetek egymás iránt, mert a szeretet sok bűnt elrejt!

9 Legyetek vendégszeretők egymás iránt zúgolódás nélkül!

10 Mindegyiktek, ahogy kapta a kegyelmet, aszerint szolgálva egymás iránt, mint jó intézői az Isten sokféle kegyelmének.

11 Ha valaki beszél, mintegy Isten igéivel tegye; ha valaki szolgál, azzal az erővel, amelyet Isten juttat, hogy mindenben Isten dicsősége valósuljon meg Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom mindörökkön örökké! Ámen.

12 Szeretteim, ne lepődjetek meg a tűz miatt, ami megpróbáltatásként ér benneteket, mintha valami idegen dolog történt volna veletek.

13 Inkább örüljetek, hogy közösségetek lehet Krisztus szenvedéseiben, hogy amikor dicsősége kinyilvánul, vigadozva örvendezzetek.

14 Ha gyaláznak titeket Krisztus nevéért, boldogok vagytok, mert a dicsőség dolga és Isten Szelleme nyugszik rajtatok.

15 Közületek senkit se azért szenvedjen, mert gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy a mások dolgaiba avatkozik.

16 Ha pedig mint Krisztus követő, ne szégyellje, hanem dicsőítse Istent ebben a névben.

17 Itt az ideje ugyanis, hogy megkezdődjék az ítélet Isten házán. Ha pedig rajtunk kezdődik, mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek Isten evangéliumának?

18 »Ha az igaz is alig üdvözül, minek tűnek majd az istentelen és a bűnös?«

19 Ezért azok is, akik Isten akarata szerint szenvednek, ajánlják lelküket a hűséges Teremtőnek jótetteik által.

5

1 A presbitereket, akik köztetek vannak, kérem, mint elöljárótársuk és Krisztus szenvedésének tanúja és az ő eljövendő dicsőségének is részese,

2 legeltessétek Isten reátok bízott nyáját. Ne kényszerből, hanem önszántatokból; sem pedig rút nyerészkedésből, hanem kézségesen;

3 nem uralkodva a választottakon, hanem mint a nyájnak példaképei.

4 S ha majd megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koronáját.

5 Hasonlóképpen ti ifjak, engedel-meskedjetek az idősebbeknek! Mindnyájan öltsétek magatokra az egymás iránti alázatosságot, mert Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.

6 Alázkodjatok meg tehát Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.

7 Bízzátok rá minden aggodalmatokat, mert gondja van rátok.

8 Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el.

9 Erős hittel álljatok neki ellen, tudjuk ugyanis, hogy ugyanez a szenvedés éri testvéreiteket is, akik ezen a világon vannak.

10 Minden kegyelem Istene pedig, aki meghívott titeket az ő örök dicsőségére Jézus Krisztus által, maga fog titeket – miután kissé szenvedtetek – tökéletesíteni, megerősíteni, megszilárdítani és megalapozni.

11 Övé az uralom örökké! Ámen.

12 Szilvánusz által, akit hű testvérnek tekintek, röviden írtam nektek, kérve-kérve titeket, és tanúságot téve arról, hogy ez Isten igaz kegyelme. Tartsatok ki benne!

13 Üdvözöl titeket a veletek együtt választottak Babilonban, és Márk, a fiam.

14 Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával! Békesség mindnyájatoknak, akik Krisztusban vagytok!

Share Button