Titusz levél

1

1 Pál, Isten rabja és Jézus Krisztus apostola, hogy Isten választottait hitre és az igazi istenfélelem ismeretére vezesse,

2 az örök élet reményében, amelyet örök idők előtt megígért Isten, aki nem hazudik,

3 és aki saját időben kinyilvánította igéjét az igehirdetés által, amelyet Üdvözítő Istenünk rendeletével én bízattam meg:

4 Titusznak, a közös hit által igazi fiának. Kegyelem és békesség az Atyaistentől és Felkent Jézustól, a mi Üdvözítőnktől!

5 Azért hagytalak Krétán, hogy a hátramaradt dolgokat helyrehozd, és városok számára presbitereket rendelj, amint meghagytam neked:

6 feddhetetlent, egyszer nősült férfit, akinek a fiai hívők, kicsapongással nem vádolt vagy engedetlen.

7 A püspöknek ugyanis, mint Isten intézőjének, feddhetetlennek kell lennie, nem kevélynek, nem haragosnak, nem iszákosnak, nem verekedőnek, nem haszonlesőnek,

8 hanem vendégszeretőnek, jóakaratúnak, józannak, igaznak, vallásosnak, önmegtartóztatónak,

9 aki helytáll a hiteles tanítás megbízható végzésében, hogy az egészséges tanítás alapján képes legyen erősíteni is, és azokat, akik ellentmondanak, megcáfolni.

10 Van ugyanis sok engedetlenkedő, üres fecsegő, csaló ember is, főképp a körülmetéltek köréből.

11 Ezeket el kell hallgattatni, mert feldúlnak egész házakat, szégyenletes haszonért tanítanak, amiket nem kellene.

12 Közülük az egyik, az ő tulajdon prófétájuk azt mondta: »A krétaiak örök hazugok, gonosz bestiák, lusta haspókok.«

13 Ez a tanúságtétel igaz. Éppen azért fedd meg őket keményen, hogy egészségesek legyenek a hitben,

14 ne hallgassanak Júdeaiak meséire, és olyan emberek parancsaira, akik hátat fordítottak az igazságnak.

15 A tisztáknak minden tiszta; a tisztátalanoknak és a hitetleneknek viszont semmi sem tiszta, mert szennyes az elméjük is, a lelkiismeretük is.

16 Azt vallják, hogy ismerik Istent, de tetteikkel megtagadják, mert utálatosak, engedetlenek, és minden jótettre alkalmatlanok.

2

1 Te azonban azt hirdesd, ami az egészséges tanításnak megfelel.

2 Az időseknek azt, hogy legyenek józanok, tisztességesek, egészségesek a hitben, a szeretetben és a türelemben.

3 Az idős asszonyok hasonlóképpen szent magaviseletűek legyenek, nem vádaskodók (~ ördög), nem a sok bor rabjai, hanem tanítsanak a jóra,

4 oktassák a fiatal asszonyokat arra, hogy férjüket szeressék, gyermekeiket kedveljék.

5 megfontoltak, tiszták, háziasak, jóságosak, férjüknek engedelmesek, hogy ne káromolják miattuk Isten igéjét.

6 Az ifjakat ugyanígy buzdítsd, hogy józanok legyenek.

7 Mindenekelőtt te magad légy példakép a jótettekben; a tanításban feddhetetlen és komoly.

8 A szavad legyen józan, megcáfolhatatlan, hogy az ellenfél megszégyenüljön, mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk.

9 A rabszolgákat intsd, hogy vessék alá magukat uruknak mindenben, keressék azok kedvét, ne vitatkozzanak,

10 ne lopjanak, hanem tanúsítsanak mindenben igaz hűséget, hogy mindenben díszére váljanak Üdvözítő Istenünk tanításának.

11 Megjelent ugyanis Üdvözítő Istenünk kegyelme minden embernek,

12 arra nevel minket, hogy tagadjuk meg az istentelenséget és a világi vágyakat. Éljünk józanul, igazként, istenfélelemmel ebben a korszakban,

13 és várjuk a boldog reménységet, a nagy Isten és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének eljövetelét.

14 ő önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket jótettekre törekvő, tulajdon népévé,

15 Ezt hirdesd, erre buzdíts, és így figyelmeztess teljes határozottsággal. Senki meg ne vessen téged!

3

1 Figyelmeztesd őket, hogy a fejedelmeknek és a hatóságoknak vessék alá magukat, hogy engedelmeskedjenek, legyenek minden jótettre készek,

2 senkit se káromoljanak, ne veszekedjenek. Legyenek szerények, tanúsítsanak minden ember iránt mindig szelídséget.

3 Hiszen valamikor mi magunk is oktalanok, engedetlenek és tévelygők voltunk, sokféle vágynak és gyönyörnek voltunk rabja, gonoszságban és irigységben tengődtünk, gyűlöletesek és egymással gyűlölködők voltunk.

4 Mikor azonban Üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete megjelent,

5 nem a mi igaz tetteinkért mentett meg minket, amelyeket véghezvittünk, hanem az ő irgalmasságából, a Szent Szellem újjászületés és megújító fürdője által,

6 akit bőségesen kiárasztott ránk Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által,

7 hogy kegyelme révén megigazulva, reménybeli örököseivé legyünk az örök életnek.

8 Hiteles ige ez, és azt akarom, hogy erősítsd meg bennük ezt, hogy akik hisznek Istenben, igyekezzenek elöl járni a jó cselekedetekben. Jó ez és hasznos az emberek számára.

9 Az oktalan vitákat, nemzetségtáblákat, veszekedéseket és a törvényről való vitatkozásokat ellenben kerüld, mert azok haszontalan és hiábavaló dolgok.

10 Az eretnek embert egy-két intés után kerüld,

11 tudva, hogy az ilyen romlott, vétkezik, és saját maga ítéli el önmagát.

12 Mihelyt hozzád küldöm Artemászt vagy Tichikuszt, siess, gyere hozzám Nikopoliszba! Úgy határoztam ugyanis, hogy ott töltöm a telet.

13 A törvénytanító Zénászt, valamint Apollót serényen, ellátva küldd tovább, hogy ne legyen hiányuk semmiben.

14 De a mieink is tanulják meg, hogy jótettekkel járjanak elöl, ahol sürgős segítségre van szükség, hogy ne legyenek gyümölcstelenek.

15 Köszöntenek a velem levők mindnyájan. Köszöntsd azokat, akik szeretnek minket a hitben! Kegyelem legyen mindnyájatokkal!

Share Button